strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pozwolenie na budowę / Wykonanie robót budowlanych
1 lutego 2011 roku

Pozwolenie na budowę / Wykonanie robót budowlanych

Wydział Rozwoju Powiatu

Referat Architektury i Budownictwa

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora (formularz do pobrania w załączniku – gotowe druki).

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 1. 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 2. 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic – maksymalnie 5) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

  Do wniosku należy dołączyć:
  1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz do pobrania),
  2. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:
   1. oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   2. zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
   3. oraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:
    1. prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków)
    2. prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (j.w.)
    3. zjazdu i włączenia do drogi publicznej (właściwy zarządca drogi)
    4. lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściwy zarządca drogi)
    5. zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (dostawca i odbiorca mediów)
    6. dostawy energii elektrycznej (Energia-Operator S.A.)
    7. przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych
    8. dostawy gazu (Wielkopolska Spółka Gazownictwa)
    9. dostawy energii cieplnej (dostawca ciepła)
    10. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp.)
    11. usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
    12. zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca),
    13. bezpieczeństwa i higieny pracy(rzeczoznawca),
    14. spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca).
    15. lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej),
    16. skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Wielkopolska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych),

     Projekt powinien zawierać również:
    17. informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane,
    18. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b. ustawy Prawo budowlane,
    19. informację dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektu ( z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane),
 3. Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 nr 199 poz.1227)
 5. Specjalistyczną opinię dotyczącą:
  1. projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,
  2. obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.
 6. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
 7. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 8. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Uwagi

 1. Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić do właściwego urzędu gminy o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.
 2. Wydział Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach lotnisk cywilnych, terenach zamkniętych, a także autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych, gdyż sprawy te należą do kompetencji wojewody.

Tryb odwoławczy od decyzji o pozwoleniu na budowę

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • za od pozwolenia na budowę - obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

przedmiot opłaty skarbowej

stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

jak wyżej - kolejnego budynku

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł za każde

sieci do 1 km długości

105 zł za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)

48 zł za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł za każdą

Wydział Rozwoju Powiatu

Referat Architektury i Budownictwa

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora (formularz do pobrania w załączniku – gotowe druki).

 

 

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać: 

1.     Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,

2.     Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic – maksymalnie 5) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

1.     Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz do pobrania),

2.     Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:

o    oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

o    zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,

o    oraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

§  prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków)

§  prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji (j.w.)

§  zjazdu i włączenia do drogi publicznej (właściwy zarządca drogi)

§  lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściwy zarządca drogi)

§  zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (dostawca i odbiorca mediów)

§  dostawy energii elektrycznej (Energia-Operator S.A.)

§  przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych

§  dostawy gazu (Wielkopolska Spółka Gazownictwa)

§  dostawy energii cieplnej (dostawca ciepła)

§  wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp.)

§  usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),

§  zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca),

§  bezpieczeństwa i higieny pracy(rzeczoznawca),

§  spraw sanitarno-higienicznych (rzeczoznawca).

§  lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej),

§  skrzyżowania infrastruktury technicznej z liniami kolejowymi (Wielkopolska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych),

Projekt powinien zawierać również:

§  informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane,

§  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b. ustawy Prawo budowlane,

§  informację dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektu ( z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane),

 

3.     Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

4.     Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 nr 199 poz.1227)

5.     Specjalistyczną opinię dotyczącą:

o    projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,

o    obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

6.     Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

7.     W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

8.     Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Uwagi

1.     Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić do właściwego urzędu gminy o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.

2.     Wydział Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach lotnisk cywilnych, terenach zamkniętych, a także autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych, gdyż sprawy te należą do kompetencji wojewody.

Tryb odwoławczy od decyzji o pozwoleniu na budowę

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Opłata skarbowa

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • za od pozwolenia na budowę - obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50 % opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

przedmiot opłaty skarbowej

stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

jak wyżej - kolejnego budynku

1 zł za 1 m2
(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł za każde

sieci do 1 km długości

105 zł za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)

48 zł za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł za każdą

 

 

 

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 8152