strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pozwolenie na rozbiórkę
1 lutego 2011 roku

Pozwolenie na rozbiórkę

Wydział Rozwoju Powiatu

Referat Architektury i Budownictwa

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

PROCEDURA

Pozwolenie na rozbiórkę wydaje się na wniosek inwestora, tj. osoby zamierzającej dokonać rozbiórki (formularz do pobrania w załączniku – gotowe druki).

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:
  1. szkic usytuowania obiektu budowlanego(na kopii mapy zasadniczej),
  2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  4. informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,
  5. informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów niebezpiecznych powyżej100kg (np. zawierających azbest),
  6. dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
  7. dla obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. W zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu w 4 egzemplarzach,
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie)poświadczony odpis.
 5. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

UWAGI

 1. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Kastratu, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp.
 2. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

OPŁATA SKARBOWA

 • za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt niemieszkalny) – 36 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 682