strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w...
1 października 2007 roku

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym

Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczalnym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (dostępny w urzędzie),
 2. załączniki:
 • faktura VAT lub oświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie dokonywania zmian konstrukcyjnych wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów,
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • upoważnienie do występowania w imieniu firmy (jeżeli pojazd jest zarejestrowany na osobę prawną).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16
parter, sala obsługi interesantów, stanowiska od 1 i 2
Tel. (062) 7378-442

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów zostaje wydane skierowanie na badanie techniczne pojazdu.
Dokumenty składa się na stanowisku nr 1 lub 2 (parter, sala obsługi)
Pod numerem telefonu (062) 7378-442 można uzyskać dodatkowe informację.

Opłaty:

Opłata administracyjna:
brak

Opłata skarbowa:
brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 19997r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów – Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – Dz. U. Nr 192, poz. 1878 ze zmianami,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – Dz. U. Nr 227, poz. 2250 ze zmianami.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodał(a): Karolina Szuleta
Odwiedzin: 804