strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXV sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
10 lutego 2017 roku

Informacja o XXV sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek)o godz. 1300 w „n Klubie – sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXIV/2016 z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego za rok 2016.
 8. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2017.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym.
 10. Informacja o udzielonych dotacjach spółkom wodnym z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2016.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego,
  2. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim,
  3. zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  4. zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22,
  5. wyrażenia zgody dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 na cesję wierzytelności wynikającej z zawartej przez ZZOZ umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Ginekologiczno –Położniczego”,
  6. zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
  7. zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2026.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego
/-/ Andrzej Leraczyk

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 112