strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXVIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
26 czerwca 2017 roku

Informacja o XXVIII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 1300 w „n klubie – sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXVII/2017 z sesji odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Ostrowskim w latach 2014- 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 8. Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2016,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B  i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 – 2020 dla Powiatu Kaliskiego na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji projektu,
  3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego, nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego oraz uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  10. nadania uaktualnionego aktu założycielskiego III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
  11. utraty mocy Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,     z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
  12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
  14. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  15. zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
  16. zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2028.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za rok 2016:
  1. rozpatrzenie sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia powiatowego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatowego,
  4. przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta,
  5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2016 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2016 rok,
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2016 r.
  7. dyskusja,
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2016,
  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 13. Podjęcie Apelu Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Andrzej Leraczyk

Odwiedzin: 8