strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
22 września 2017 roku

Informacja o XXXI sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

     Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 1400 w sali wiejskiej w Chynowej 117a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Pana Krzysztofa Rasiaka na temat Gminy Przygodzice.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/2017 z sesji odbytej w dniu 18 sierpnia 2017 roku oraz nr XXX/2017 z sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 7.  Przyjęcie do wiadomości informacji za pierwsze półrocze 2017 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku, określonych Uchwałą Nr XXVI/178/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku. 
  2. zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22,
  3. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
  4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości Powiatu Ostrowskiego, wchodzących w skład ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, pozbawionej kategorii drogi powiatowej,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  7. wyrażenia zgody dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 na cesję wierzytelności wynikającej z zawartej przez ZZOZ umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”,
  8. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,
  9. zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
  10. zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2028.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego

Andrzej Leraczyk

Odwiedzin: 10