strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXXVII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego XXXVII
16 marca 2018 roku

Informacja o XXXVII sesji Rady Powiatu Ostrowskiego XXXVII

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 14.30 w „n klubie –sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI/2018 z sesji odbytej w dniu 2 lutego 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z pracy merytorycznych Komisji Rady Powiatu Ostrowskiego za rok 2017.
 6. Plany pracy merytorycznych komisji Rady Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok.
 7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2017.
 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w 2017 roku w powiecie ostrowskim.
 9. Informacja o udzielonych dotacjach spółkom wodnym z budżetu Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. projektu zmiany uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,       z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego,
  3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku,
  4. udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośnie na zadanie pod nazwą: „Budowa parkingu w miejscowości Granowiec (dz. Nr 900)”,
  6. zmiany Uchwały nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,
  7. zmiany Uchwały nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2029.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego
/-/ Andrzej Leraczyk

Odwiedzin: 98