strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących...

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: art. 180 pkt 3, 180a, 181 ust. 1 pkt 4 i 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Wymagane dokumenty: 1.Wniosek w zakresie wydawania pozwolenia na...

Pozwolenie zintegrowane

21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt 1, 184 ust. 2, 2b, 4, art. 208 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 kwietna 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26...

Podstawa prawna: art. 41, art. 42 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).    Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać dane...

Zezwolenie na transport odpadów

21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).  Wymagane...

Zezwolenie na zbieranie odpadów

21 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: art.41, art. 42 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).  Wymagane dokumenty:  1. Wniosek w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać dane określone w...

Podstawa prawna: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ust. 2, art. 235 ust. 3 oraz art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach...

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy hałasu. Podstawa prawna Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2008 r. Nr 25,...

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku, o transporcie kolejowym (t.j. z 19 stycznia 2007 roku Dz. U. Nr 16, poz. 94) Wymagane dokumenty: Wniosek Zarządcy Kolei. Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej Termin odpowiedzi: do 30...

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1, 2, art. 9 ust. 1 ( Dz.U. Nr.138, poz. 865), ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Decyzję wydaje się po zaciągnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz...

Podstawa prawna: art. 33 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn zm..). Wymagane dokumenty: wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, projekt...

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2a, art. 103 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm). Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie koncesji na...

Podstawa prawna: art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza...

Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784). Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony...

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z  późn. zm.) Opłaty: opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt wynosi 26 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą...

Podstawa prawna: art. 152 ust.9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji,  powinno być dokonane na formularzu...

Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku, Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,...

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze Wymagane dokumenty: wniosek dotyczący przedłożenia projektu prac projekt prac geologicznych (4 egz.) zawierający dane określone w art. 32 ust.2...

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.( Dz.U. Nr 138, Poz.865) Wymagane dokumenty: Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa do właściwego organu...