strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących...

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

15 czerwca 2015 roku

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Podstawa prawna: art. 180 pkt 3, art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4 i art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.). Wymagane dokumenty: 1....

Pozwolenie zintegrowane

15 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne...

Podstawa prawna: art. 41, art. 42 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).  Wymagane dokumenty: 1. Wniosek w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać dane...

Zezwolenie na transport odpadów

15 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).  Wymagane dokumenty: 1....

Zezwolenie na zbieranie odpadów

15 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: art.41, art. 42 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).  Wymagane dokumenty: 1. Wniosek w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać dane określone w...

Podstawa prawna: art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ust. 2, art. 235 ust. 3 oraz art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z...

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, poz. 1594 ze zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek Zarządcy Kolei. Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej Termin odpowiedzi: do 30 dni (do 60 dni)....

Podstawa prawna: art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn.zm.) Wymagane dokumenty: wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art....

Podstawa prawna: art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2011, nr 122, poz. 695 z późn. zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony...

Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji, powinno być dokonane na formularzu zgłoszenia instalacji...

Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których...

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1, 2, art. 9 ust. 1 ( Dz.U. Nr.138, poz. 865), ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Decyzję wydaje się po zaciągnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz...

Podstawa prawna: art. 33 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn zm..). Wymagane dokumenty: wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, projekt...

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2a, art. 103 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm). Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie koncesji na...

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z  późn. zm.) Opłaty: opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt wynosi 26 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą...

Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze Wymagane dokumenty: wniosek dotyczący przedłożenia projektu prac projekt prac geologicznych (4 egz.) zawierający dane określone w art. 32 ust.2...

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.( Dz.U. Nr 138, Poz.865) Wymagane dokumenty: Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa do właściwego organu...