OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zostaw 1 % podatku w powiecie ostrowskim!
15 marca 2018 roku

Zostaw 1 % podatku w powiecie ostrowskim!

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Jak co roku podatnik, przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni, może przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Spośród nich są też organizacje działające na rzecz mieszkańców powiatu ostrowskiego, zachęcamy więc do zostawienia 1 % podatku dochodowego w naszym powiecie.

Od stycznia do kwietnia każdego roku podatnicy wypełniają swoje zeznania podatkowe. W nich wskazują jaką kwotę podatku zapłacili już w zaliczkach podatkowych odprowadzanych co miesiąc i obliczają należny podatek za dany rok. W corocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą też wskazać, że 1% należnego państwu podatku chcą przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Podatnicy podają wtedy jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Nie dokonują jednak samodzielnie wpłaty na konto organizacji, pieniądze przekazuje później wskazanym przez podatników organizacjom pożytku publicznego OPP urząd skarbowy.

Status OPP nadają wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby wnioskującej organizacji. Aby przekazać 1% swego podatku należy wpisać nazwę i numer KRS do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT).

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 31 grudnia roku kalendarzowego, za który rozliczają się podatnicy. Na liście widnieją organizacje, które uzyskały status do 30 listopada roku, za który rozliczają się podatnicy. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany na stronie ministerstwa.

W załączniku prezentujemy wycinek ministerialnego wykazu dotyczący organizacji z siedzibą na terenie powiatu ostrowskiego.

Wykaz można uzupełnić o podmioty spoza naszego powiatu, ale działające na rzecz jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmuje Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych – nr tel. 62 50 48 360.

Dodał(a): Łukasz Bartczak
Odwiedzin: 912