OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O XI SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
14 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O XI SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511), zwołuję XI sesję Rady Powiatu Ostrowskiego
w dniu 20 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00, w „n klubie - sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie Protokołu nr X/2019 z sesji odbytej w dniu 10 lipca 2019 roku.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego, zmienionej uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Tomczeka 34 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez rozszerzenie lokalizacji miejsca zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom przebywającym poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki poza główną siedzibą bursy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/27/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2019-2029.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.

Odwiedzin: 173