OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O XXVIII SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
20 stycznia 2021 roku

INFORMACJA O XXVIII SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU, SESJA RADY POWIATU OSTROWSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU MEDIÓW.

MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM

http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920), zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 14.00.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali nr 104 w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16.

Obrady sesji odbędą się w trybie on-line.

Podstawa prawna: art. 15 zzx Ustawy z dnia 2 marca 2020r. (poz.374 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXVII/2020 z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego z pracy w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2021.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego 

/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 9