OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Informacja o XXXVI Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego
23 września 2022 roku

Informacja o XXXVI Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM

http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

 

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 tj.), zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 10.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat działań samorządowych władz Gminy Sieroszewice – wystąpienie Pana Anatola Piaskowskiego – Wójta Gminy Sieroszewice.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XLVI/2022 z sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 roku.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2021, na terenie powiatu ostrowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pleszewie, Jarocinie, Miliczu, Kaliszu oraz w Ostrowie Wielkopolskim.
 8. Przyjęcie do wiadomości informacji za pierwsze półrocze 2022 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim umowy użyczenia części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim umowy użyczenia części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Powiatu Ostrowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/260/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/259/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022-2033.
 17. Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego
/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 35