OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O LXIII SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
26 stycznia 2024 roku

INFORMACJA O LXIII SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM

http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Zawiadomienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), zwołuję LXIII sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 2 lutego 2024 roku (piątek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, sala nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LXII/2023 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego z pracy w 2023 roku.
 5. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowskiego z pracy w 2023 roku.
 6. Sprawozdania merytorycznych Komisji Rady Powiatu Ostrowskiego z pracy w 2023 roku.
 7. Plany pracy merytorycznych Komisji Rady Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok.
 8. Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych począwszy od 2024 roku z tytułu trwałego zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Piotr Walkowski

Odwiedzin: 200