OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O III SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGODY POWIATU...
7 czerwca 2024 roku

INFORMACJA O III SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGODY POWIATU OSTROWSKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM

http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), zwołuję III sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 14 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 14.00 w „n klubie – sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr II/2024 z sesji odbytej w dniu 17 maja 2024 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Ostrowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania przez Radę Powiatu Ostrowskiego radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/360/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/404/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia od 01 września 2024 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii p.w. św. Wojciecha w Lewkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/343/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20-22 w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (stodoła).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (firma P.P.U.H DOM kaffee).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/325/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrowski porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033.
 19. Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Maria Tomaszewska

Odwiedzin: 59