OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
INFORMACJA O IV SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO
20 czerwca 2024 roku

INFORMACJA O IV SESJI RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU MOGĄ OGLĄDAĆ OBRADY ZA POŚREDNICTWEM

http:/bip.powiat-ostrowski.pl/live lub

powiatostrow.esesja.pl – zakładka transmisje

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107), zwołuję IV sesję Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 14.00 w „n klubie – sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 10.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr III/2024 z sesji odbytej w dniu 14 czerwca 2024 roku.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/383/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostrowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22 za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033.
 11. Raport o stanie Powiatu Ostrowskiego w 2023 roku:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i debata nad raportem.
  2. podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ostrowskiego wotum zaufania.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za rok 2023:
  1. rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023,
  3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 wraz objaśnieniami i informacją o stanie mienia jednostki, 
  4. przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego, 
  5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2023 rok,
  6. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2023r.,
  7. dyskusja,
  8. podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2023 rok,
  9. podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2023 rok.
 13. Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Ostrowskiego

/-/ Maria Tomaszewska

Odwiedzin: 108