OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
29 czerwca 2007 roku

IX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

Zawarcie porozumienia między Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie uruchomienia i funkcjonowania Punktu Paszportowego w Starostwie Powiatowym, przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, wystosowanie apelu Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie rządowej propozycji rozwiązania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i projektu ustawy o utworzeniu państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej – to tylko niektóre tematy IX sesji Rady Powiatu Ostrowskiego, która odbyła się 28 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. Podczas obrad marszałek Województwa Wielkopolskiego, Józef Racki został uhonorowany specjalnym dyplomem za pomoc w działaniach proekologicznych na rzecz powiatu ostrowskiego. Przewodniczący rady, Piotr Walkowski otrzymał natomiast medal „zasłużony dla związku inwalidów wojennych”.

W związku z podjętymi przez samorząd powiatowy staraniami o uruchomienie w Starostwie Powiatowym punktu paszportowego umożliwiającego mieszkańcom powiatu ostrowskiego składanie wniosków paszportowych oraz odbiór dokumentów paszportowych, Wielkopolski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia w sprawie uruchomienia i funkcjonowania takiego punktu w ostrowskim starostwie. Porozumienie zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Powiatu Ostrowskiego.

Punkt będzie obsługiwać osoby na stałe zameldowane na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności mieszkańców powiatów ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego oraz krotoszyńskiego. Pracownicy punktu będą urzędnikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiat natomiast zobowiązał się do zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia ich w meble i odpowiedni sprzęt, zainstalowania sieci komputerowej z wydzielonym łączem internetowym, zakupu dwóch zestawów komputerowych przystosowanych do aplikacji paszportowej według wymagań sprecyzowanych przez MSWiA. Punkt zacznie funkcjonować w starostwie od sierpnia. – informuje Beata Klimek, rzecznik prasowy powiatu.

Rada Powiatu Ostrowskiego większością głosów przyjęła także dwa apele. Pierwszy – w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W tej kwestii Rada wyraża protest wobec realizacji zapisów wspomnianego projektu. Projekt ustawy odbiera samorządom oraz resortowi rolnictwa kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, działań służących ochronie przeciwpowodziowej, realizacji inwestycji, a także utrzymania wód o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa. Mamy obawy, że zmiany organizacyjne w zakresie gospodarki wodnej w istotny sposób ograniczą w najbliższych latach inwestycje z zakresu melioracji wodnych, współfinansowanych ze środków unijnych. Po drugie ustawa ustala nowe opłaty. Ich wyegzekwowanie będzie kosztowne i wzbudzające sprzeciw społeczny. Stąd apelujemy o poparcie naszego stanowiska do parlamentarzystów i ministra środowiska i podjęcie działań wstrzymujących przyjcie tej ustawy – wyjaśnia Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Drugi apel dotyczy rozwiązania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

Wyraziliśmy swoją dezaprobatę w związku z ich planowaną likwidacją. Do tej pory wojewódzkie fundusze prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Uważamy, że likwidacja tych instytucji może spowodować zachwianie aktywnej polityki pozyskiwania funduszy unijnych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności do przystosowania krajowej polityki środowiskowej do wymogów UE. Z przykrością sygnalizujemy, że za likwidacją wojewódzkich funduszy kryje się likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska. Dla nas oznacza to zachwianie polityki proekologicznej w regionie. – podkreśla Piotr Walkowski.

Na sesji został także przyjęty raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2004 – 2007. Realizacja programu to szereg przedsięwzięć o bardzo złożonym charakterze. Wśród nich wymienić można:
- „gorące punkty” – to między innymi likwidacja mogielnika zawierającego przeterminowane środki ochrony roślin.
- racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych – energia, wykorzystanie źródeł odnawialnych,
- ochrona powietrza atmosferycznego – wykorzystanie alternatywnych nośników ciepła
- system zarządzania zasobami wodnymi
- modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody ( Cieszyn, Skalmierzyce, Świeca, Górzno, Czekanów, Łąkociny, Świeligów)
- rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej
- wdrożenie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią
- bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, likwidacja odwiertów powydobywczych gazu ziemnego
- prace pielęgnacyjne na ternie parków i pomników przyrody
- monitoring środowiska leśnego
- edukacja ekologiczna

Drugim dokumentem było sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu ostrowskiego. Sprawozdanie zawiera miedzy innymi porównanie ilości wytwarzanych odpadów, przegląd instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbiorcze zestawienie podmiotów zbierających i transportujących odpady, a także sposób i zakres realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami. Chodzi w szczególności o – zapobieganie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę odpadów, odzysk i recykling, unieszkodliwianie odpadów, edukację ekologiczną. Sprawozdanie ocenia także sposób i źródła finansowania ww. przedsięwzięć.

Podczas sesji marszałek Józef Racki odebrał z rąk przewodniczącego rady powiatu, Piotra Walkowskiego specjalny dyplom za pomoc w działaniach proekologicznych na rzecz powiatu ostrowskiego. Starosta Włodzimierz Jędrzejak został uhonorowany statuetką Wielkopolskiej Izby Rolniczej za pomoc i wspieranie działań na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Przewodniczący Rady, Piotr Walkowski otrzymał natomiast medal „zasłużony dla związku inwalidów wojennych”. Odznaczenie wręczył mu Czesław Fluder, przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Inwalidów Wojennych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 989