OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego
19 lipca 2007 roku

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego

Rozpoczęła się procedura administracyjna w sprawie wydania pozwolenia na budowę obwodnicy Ostrowa!!! Wojewoda wielkopolski w wydanym dzisiaj obwieszczeniu poinformował, że – na wniosek generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu - rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. To wspaniała wiadomość, oznacza bowiem, że nasze usilne starania o przyspieszenie realizacji tej najważniejszej dla powiatu inwestycji drogowej, zostały uwieńczone sukcesem. – mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Zgodnie z prawem, takie obwieszczenie umożliwia stronom postępowania zapoznanie się z dokumentami i uzyskanie wyjaśnień. Procedura zakończy się 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pod koniec sierpnia wojewoda może już wydać pozwolenie na budowę. Dla mnie to wspaniała wiadomość oznacza bowiem, że nasze usilne starania o przyspieszenie budowy obwodnicy zostały uwieńczone sukcesem. Chciałbym w tym miejscu podkreślić jak ważną rolę w przygotowaniu tej najważniejszej dla powiatu inwestycji drogowej, odegrały konsultacje społeczne, które przeprowadził powiat ostrowski. Dzięki rzetelnej informacji i przeprowadzeniu setek rozmów z właścicielami gruntów obyło się bez poważnych konfliktów, które mogłyby opóźnić tę inwestycję. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Nad sprawnym przygotowaniem całej inwestycji czuwał specjalny zespół roboczy powołany przez starostę ostrowskiego. Do jego zadań należało między innymi przeprowadzenie konsultacji społecznych, udrożnienie wszystkich procedur związanych z postępowaniem geodezyjnym, przygotowanie ofert wykupu nieruchomości i pomoc organizacyjna przy zawieraniu aktów notarialnych. Pierwszy etap obwodnicy Ostrowa obejmuje 6,1 kilometra drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, z dwoma węzłami drogowymi „Franklinów” i „Ostrów”, siedmioma obiektami inżynierskimi ( mosty i wiadukty), siecią dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, oświetleniem drogowym i zielenią.

Jednocześnie rozpoczęły się prace nad dokumentacją drugiego etapu obwodnicy. Trwają także konsultacje społeczne z właścicielami gruntów i nieruchomości oraz zainteresowanymi samorządami. Te działania mają na celu wypracowanie takich rozwiązań technicznych, które zapewnią optymalne rozwiązania komunikacyjne. Dokumentacja techniczna drugiego odcinka obwodnicy jest już dostępna i mogą ja obejrzeć wszystkie zainteresowane osoby. – wyjaśnia Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg przy ulicy Staszica 1, codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1119