OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Programy edukacyjne - aktualizacja
20 sierpnia 2007 roku

Programy edukacyjne - aktualizacja

W czerwcu br. Wojewoda Wielkopolski poprzez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty ogłosił konkurs na regionalne lub lokalne programy uwzględniające założenia Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Trzy szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Ostrowskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety otrzymały pozytywną ocenę zespołu powołanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. W sierpniu br. ponownie zweryfikowano zgłoszone programy i podtrzymano powyższą decyzję.

Program ten jest uzupełnieniem podstawowej pomocy edukacyjnej dla uczniów, realizowanej na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także realizacją działań przewidzianych w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2007 r. oraz uwzględnia propozycje działań planowanych do realizacji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zaakceptowane wnioski są finansowane w 70% ze środków budżetu państwa oraz w 30% ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.

Beneficjentami programu mogły być Jednostki Samorządu Terytorialnego i organizacje pozarządowe, które w okresie trwania programu zdecydują się na wdrażanie regionalnych lub lokalnych programów służących zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów.

Program przewiduje pomoc o charakterze edukacyjnym, w szczególności w formie:

- dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności,

- zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,

- zajęć o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierających rozwój ucznia,

- dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

- zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych).

Dofinansowanie do swoich programów otrzymają:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Tytuł programu: „Zaplanuj swoją przyszłość”. Program odpowiada na potrzeby uczniów pochodzących w większości z małych gospodarstw rolnych. Obejmuje on szereg działań przygotowujących ucznia do świadomego podjęcia pierwszych decyzji o wyborze przyszłej pracy, dalszego kierunku kształcenia, rozwijających postawy przedsiębiorczości, a także wprowadzających ucznia w dziedziny nauki, z którymi dotychczas miał mały kontakt. Uczniowie będą mieli możliwość przygotowania się do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym. Spróbują stworzyć swój plan kariery. Wezmą udział w warsztatach kreatywności i planowania swojego rozwoju, które umożliwią im określenie swoich cech charakteru, umiejętności i zdolności. W/w warsztaty pozwolą na wyszukanie odpowiednich predyspozycji do określonego zawodu, a przede wszystkim przygotują uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Uczniowie spróbują sformułować swoje aplikacje (list motywacyjny, CV) pod kątem konkretnych ofert pracy wyszukanych w Internecie. Dokonają analizy swoich osiągnięć i porównają z wymaganiami pracodawców. Wyszukają w Internecie oferty edukacyjne szkół. Dowiedzą się o możliwościach otwarcia własnej firmy, określą możliwości sukcesu takiego przedsięwzięcia. Uczestnicy spróbują pogłębić swoje umiejętności w funkcjonującym na terenie szkoły miniprzedsiębiorstwie - sklepiku uczniowskim, gdzie odbędą „praktykę” w trakcie realizacji projektu. Praca w w/w „firmie” pozwoli poznać zasady funkcjonowania małego przedsiębiorstwa, obsługę kasy fiskalnej i programów księgowych. Uczestnicy utworzą na potrzeby tego mini przedsiębiorstwa formularze, które będą pomocne przy rozliczaniu i zestaw materiałów promocyjnych. W ramach warsztatów posługiwania się nowoczesnymi środkami IT uczniowie przećwiczą posługiwanie się aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową i skanerem. Będą posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki zdjęć i filmów. Zapoznają z nowoczesnymi metodami tworzenia publikacji, w tym na stronie WWW.

Na zajęciach laboratoryjnych z chemii i fizyki uczniowie przeprowadzą samodzielnie szereg doświadczeń, pozwalających zrozumieć istotę różnych zachodzących wokół nich zjawisk. Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotują stanowiska do ćwiczeń (sprzęt, odczynniki, instrukcje), a po zajęciach posprzątają i umyją szkło laboratoryjne. W ten sposób nauczą się dokładności, sumienności, analitycznego myślenia - umiejętności potrzebnych w wielu dziedzinach życia.

Program będzie realizowany od 1 września do 30 listopada 2007 r., w którym będzie uczestniczyło ok. 300 uczniów. Kwota dofinansowania: 9.952 zł

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tytuł programu: Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i astronomii. „Matematyki i fizyki można się nauczyć”. Program dotyczy uczniów, dla których matematyka i fizyka są naukami trudnymi, wiążą się z ogromnym wysiłkiem i strachem. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze. Od uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej wymagany jest już pewien zasób wiadomości i umiejętności niezbędny do dalszego kształcenia, dlatego ważne jest, aby potrzebujący uczniowie otrzymali pomoc już od pierwszych dni. Program ten ma na celu wyrównanie ich szans na pomyślny start w ważny etap kształcenia, jakim jest szkoła średnia.

Pogram będzie realizowany od 15 września do 15 grudnia 2007 r., w którym będzie uczestniczyło 80 uczniów. Kwota dofinansowania: 7.100 zł

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Tytuł programu: „Kompetencje to twój skarb”. Projekt łączy zagadnienia stresu z metodami szybkiego uczenia się. Takie połączenie jest celowe, bowiem umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność szybkiego uczenia się wpływają na poprawę jakości życia w szerokim ujęciu tego zagadnienia. Dają możliwość radzenia sobie w sytuacjach stresujących (odpowiedź, sprawdzian, test, egzamin zewnętrzny…) oraz wyposażają odbiorcę w metody, które pozwalają szybko i skutecznie się do tego przygotować. Efektem realizacji projektu jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego – obecnie w życiu szkolnym ale też dorosłym, zawodowym oraz ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia. Efektem końcowym realizacji projektu jest przygotowanie filmu edukacyjnego „Jak okiełznać stres?” zarejestrowany przez uczestników.

Program będzie realizowany od września do listopada 2007 r., w którym będzie uczestniczyło ponad 20 uczniów. Kwota dofinansowania: 3.100 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim. Tytuł programu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci Powiatu Ostrowskiego z trudnościami w rozwoju psychomotorycznym”. Program został opracowany zgodnie z aktualnymi tendencjami terapii pedagogicznej i logopedycznej, pedagogiki zabawy i psychologii rozwojowej. Konsekwencją tego jest łączenie procesu terapii i zabawy ze wspomaganiem dzieci w ich rozwoju psychomotorycznym i zapewnieniem im lepszych szans edukacyjnych. Dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych potrzebują szczególnego wsparcia, aby nabyć niezbędne kompetencje do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a w konsekwencji rozpocząć w odpowiednim czasie naukę w klasie pierwszej.

Program będzie realizowany od końca sierpnia do listopada 2007 r., w którym będzie uczestniczyła grupa 15 dzieci. Kwota dofinansowania: 3.492 zł.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. Tytuł programu: „Wszechstronna aktywizacja szansą lepszego i efektywnego życia”. Zasadniczym założeniem programu jest wszechstronne usprawnienie dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce z rodzin o niższym statusie materialnym i intelektualnym, rodzin patologicznych jak również rodzin z problemami wychowawczymi. W ramach programu zajęcia rewalidacyjne odbywające się w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym wzbogacone będą o zajęcia wykorzystujące elementy logopedii, psychologii, pedagogiki z elementami arteterapii oraz zajęcia uczące efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności. Programem objęci będą również rodzice z problemami wychowawczymi. Dla nich realizowane będą spotkania z psychologiem, w ramach których nauczą się radzić sobie z problemami w swoich rodzinach. Prowadzone zajęcia sportowe wpłyną na rozwój dzieci i młodzieży poprzez uaktywnienie obu półkul mózgowych jak również uczą odpowiedniego postępowania w życiu według zasady „fair play”. W ramach tych zajęć prowadzone będą również zajęcia z rytmiki. Prowadzone zajęcia z informatyki mają nauczyć dzieci i młodzież odpowiedniego korzystania z komputera i Internetu. Korzystanie z specjalnych programów rewalidacyjnych, samodzielne przygotowanie do zajęć turystycznych: określenie tras wycieczek oraz szukanie informacji nt. zabytków, ciekawych miejsc naszego regionu, jak również oprawa obrazu wykonanego w ramach zajęć fotograficznych. Głównym założeniem zajęć turystycznych jest aktywne spędzanie czasu wolnego, uwrażliwienie na piękno okolic oraz uczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji i poruszaniu się w szerszym środowisku. Wycieczki realizowane będą raz w miesiącu. Zajęcia związane z przygotowaniem i omówieniem wycieczki 2 razy w miesiącu. Realizacją i kontynuacją tych zajęć są zajęcia z fotografiki. Zajęcia te ukształtują i uwrażliwią na piękno otaczającego świata. Rezultatem zajęć będą wystawy fotografii wykonanych przez młodzież. Zajęcia te mają szczególne wartości terapeutyczne w grupie młodzieży objętej projektem. Uczą samodzielności w pracy z obrazem, jak również ukazują możliwości nie osiągalne przez młodzież z tych środowisk. Prowadzone będą dwa razy w tygodniu.

Program będzie realizowany od sierpnia do listopada 2007 r., a uczestniczyć w nim będzie ok. 100 dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania: 20.233 zł.

Wszystkie wyżej opisane zajęcia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży będą bezpłatne dla ich uczestników.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 777