OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Popularnonaukowa konferencja cysterska
19 września 2007 roku

Popularnonaukowa konferencja cysterska

21 września 2007 roku w Ołoboku odbędzie się Popularnonaukowa Konferencja Cysterska „Z przeszłości klasztornego Ołoboku” w ramach XV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce. Organizatorami konferencji jest Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Wójtem Gminy Sieroszewice i Ostrowskim Towarzystwem Genealogicznym.

Program konferencji:

Godz. 11.00
Otwarcie konferencji
- Czesław Berkowski – Wójt Gminy Sieroszewice
- Włodzimierz Jędrzejak, Starosta Ostrowski
- słowo wstępne i prowadzenie: Tadeusz Krokos, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu

Godz. 11.15
Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwy, kierownika Zespołu do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce, pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Godz. 11.30 – 12.30
Wystąpienia:
1) „Okoliczności i motywy fundacji na rzecz Klasztoru Cysterek w Ołoboku w czasach średniowiecza”- dr Gerard Kucharski (UAM Poznań)
2) „Życie codzienne cysterek w świetle wizytacji z XVI w.”- dr Rafał Witkowski (UAM Poznań, Instytut Historii)
3) „Działalność społeczna cysterek ołobockich w świetle przemian epoki nowożytnej (1580 -1795)” - mgr Aneta Franc (PTH, OTG)

Godz. 12.30-13.00 - przerwa

13.00 -14.00
Wystąpienia (c.d.)
4) „Obraz upadku, czyli Klasztor Cysterek w Ołoboku w latach kasaty (1796-1882)” - mgr Iwona Gmerek (PTH, OTG)
5) „Klasztor Cysterek w Ołoboku w świetle badań terenowych” - prof. dr hab. Leszek Kajzer, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
- mgr Aleksander Andrzejewski, pracownik naukowy Instytutu Archeologii

Godz. 14.00 - Dyskusja, pytania
Podsumowanie konferencji:
Maciej Kowalczyk, Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego

Odwiedzin: 747