OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pieniądze od Wojewody na meliorację
26 września 2007 roku

Pieniądze od Wojewody na meliorację

Jeszcze w tym roku jest szansa na poprawę stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ostrowskiego. Wojewoda Wielkopolski może przekazać nawet do 300.000 złotych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu. O tym jak pozyskać pieniądze na konserwację rowów oraz o sprawach związanych z gospodarką wodną rozmawiali na spotkaniu 20 września przedstawiciele Spółek Wodnych z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego.

W związku z rezerwą budżetową w Ministerstwie Rolnictwa Województwo Wielkopolskie otrzymało w sumie 2,8 mln złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, czyli rowów melioracyjnych i sieci drenarskich. 14 września Wojewoda Wielkopolski skierował prośbę do spółek wodnych o przedstawienie w terminie do 24 września br. swoich potrzeb w tym zakresie.

Sprawy związane z gospodarką wodną są naszym „oczkiem w głowie”. Zwołałem spotkanie prezesów spółek wodnych z terenu powiatu, aby przekazać informację o możliwości pozyskania tych środków oraz omówić w jaki sposób przygotować odpowiednie wnioski. Pomoc w przygotowaniu wniosków zapewnią pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. – mówi Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, inicjator spotkania.

Spółki wodne to organizacje zajmujące się konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Na terenie Powiatu Ostrowskiego funkcjonuje 7 gminnych spółek wodnych. Członkami spółek są właściciele nieruchomości, na których znajdują się te urządzenia czyli w większości rolnicy. Powiat Ostrowski w zakresie gospodarki wodnej może uzyskać kwotę sięgającą 300.000 złotych, co znacząco wpłynie na jakość urządzeń melioracyjnych.

Dzięki wspólnym staraniom spółek wodnych oraz wsparciu Rady Powiatu Ostrowskiego zachowano gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska dzięki czemu w dalszym ciągu będzie możliwe pozyskiwanie finansów na gospodarkę wodną i wspieranie inicjatyw proekologicznych na szczeblu lokalnym. – mówi Piotr Walkowski

W spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli gminnych spółek wodnych oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych Andrzej Franka, zajmujący się współpracą ze spółkami wodnymi na terenie regionu ostrowsko-kaliskiego.

Tematem rozmów był również projekt ustawy z maja 2007 roku o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie”. Projekt ustawy został negatywnie zaopiniowany przez przedstawicieli podmiotów zajmujących się gospodarką wodną i izb rolniczych, którzy sprzeciwili się centralnemu zarządzaniu śródlądowymi wodami powierzchniowymi służącymi potrzebom rolnictwa.

Działalność spółek wodnych z terenu powiatu ostrowskiego jest uznawana w Wielkopolsce za wzorcową, dlatego w połowie października w Ostrowie odbędzie się konferencja połączona z sympozjum naukowym poświęcona gospodarce wodnej. Wówczas omówiony zostanie sposób w jaki spółki wodne powinny funkcjonować oraz w jaki sposób mają wykorzystywać dostępne źródła finansowania na realizację swoich działań. - dodaje Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Organizatorem październikowej konferencji będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 1006