OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Badania uzależnień wśród młodzieży
26 września 2007 roku

Badania uzależnień wśród młodzieży

Na zlecenie powiatu ostrowskiego przeprowadzono wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych badania diagnostyczne dotyczące uzależnień oraz przemocy rówieśniczej. W poniedziałek 24 września w obecności władz powiatowych, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych odbyła się prezentacja wyników.

Badanie przeprowadziła w maju br. firma PBS DGA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Anonimowe ankiety skierowano w sumie do 1680 uczniów z 76 klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań za pomocą multimedialnej prezentacji przedstawił Marcin Sochocki.

Pytania w ankietach dotyczyły samooceny uczniów, ich sytuacji rodzinnej i szkolnej aktywności w czasie wolnym oraz zjawiska przemocy.

Zdecydowana większość uczniów dobrze ocenia swoje relacje z rówieśnikami. Jednocześnie co piąty uczeń klasy I i co czwarty uczeń klasy II znajduje się w grupie zagrożonych wykluczeniem rówieśniczym. Atmosferę panującą w domu pozytywnie ocenia ¾ uczniów. Do częstych kłótni z rodzicami przyznaje się co trzeci uczeń. Najczęstszym ich powodem są słabe wyniki w nauce. W wolnym czasie młodzież najchętniej jeździ na rowerze, gra w piłkę nożną, ręczną lub w koszykówkę, spotyka się ze znajomymi w dyskotekach lub uprawia hobby takie jak gra na instrumencie, śpiew, rysunek. Zdecydowana większość uczniów pozytywnie ocenia atmosferę panującą w szkole i czuje się w niej bezpiecznie. Najczęściej młodzież przyznaje się do stosowania przemocy werbalnej wobec kolegów (wulgaryzmy, wyzwiska), często zdarzają się groźby pobicia, namawianie do picia alkoholu, a najrzadziej dochodzi do przemocy fizycznej polegającej na pobiciu czy fizycznym prześladowaniu. W trudnych sytuacjach młody człowiek najczęściej szuka wsparcia u matki, w dalszej kolejności u koleżanki/kolegi, ojca i rodzeństwa. – mówi Marcin Sochocki

Celem badania było również poznanie postaw młodych ludzi wobec papierosów, alkoholu i narkotyków, określenie jaka jest dostępność do tych używek oraz jak jest oceniana ich szkodliwość dla zdrowia.

Spośród substancji psychoaktywnych młodym ludziom najłatwiej jest zdobyć papierosy i napoje alkoholowe. Dwie trzecie uczniów przyznało się do palenia papierosów. Niemal wszyscy przyznali, że pili alkohol. Najrzadziej przyznawano się do próbowania narkotyków (2/5 badanych). Młodzież wykazała się dużą świadomością na temat szkodliwości palenia, upijania się alkoholem czy zażywania narkotyków. Konsekwencją picia alkoholu najczęściej są sprzeczki, problemy z rodzicami i przyjaciółmi, bójki, przepychanki, zniszczenie ubrań. Równocześnie młodzież najczęściej przyznawała, że efektem wypicia alkoholu jest odprężenie, dobra zabawa, towarzyskie nastawienie, ucieczka od problemów ale również kac, problemy ze zdrowiem. Najczęstszym miejscem spożycia alkoholu jest dyskoteka, dom znajomych, bar lub pub. Pierwszym środkiem odurzającym jaki próbowano była marihuana lub haszysz, zdobyty od dealera lub kolegi. Do zażycia marihuany dochodzi najczęściej w gronie znajomych. – dodaje Marcin Sochocki

W raporcie polecono wprowadzenie do szkół zwłaszcza liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych nowoczesnych programów interwencyjnych. Takie programy mają na celu udzielenie pomocy i wsparcia uczniom, którzy często sięgają po używki. Wdrożenie programu polegałoby na uwrażliwieniu i odpowiednim przygotowaniu nauczycieli oraz w zacieśnieniu współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami oraz zapoznanie rodziców z wynikami badania i włączenie ich do działań. W raporcie zaproponowano monitorowanie dostępności alkoholu dla młodzieży w całym powiecie przy współpracy z gminami, które odpowiadają za wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zaprosiliśmy nauczycieli, pedagogów szkolnych, aby mieli faktyczny obraz sytuacji młodego człowieka wobec takich zagrożeń jak papierosy, alkohol, narkotyki czy przemoc rówieśnicza. Istotne jest, aby ten cenny materiał wykorzystać w profilaktyce uzależnień i przemocy rówieśniczej. – mówi Wicestarosta Ostrowski, Krzysztof Rasiak.

Na prezentacji obecni byli: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta Krzysztof Rasiak, Z-ca Prezydenta Miasta Ostrowa Stanisław Krakowski, Radni Powiatu Ostrowskiego oraz nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność związaną z problematyką uzależnień i przemocy.

Badanie sfinansowano z powiatowych środków na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. Raport w całości dostępny jest na stronie internetowej powiatu ostrowskiego.

Odwiedzin: 1131