OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Popisanie listu intencyjnego z WKU w Kaliszu
26 października 2011 roku

Popisanie listu intencyjnego z WKU w Kaliszu

W piątek, 21 października 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach podpisano uroczyście list intencyjny o współpracy i objęciu patronatem nad klasami wojskowymi przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu.

Jak podkreślano i ujęto w porozumieniu WKU w Kaliszu wspierać będzie szkołę, kadrowo i specjalistycznie, w realizacji dodatkowych zajęć i ćwiczeń specjalistycznych z zakresu programu kształcenia klas z dodatkowymi zajęciami z przysposobienia wojskowego.

* dsc04525.jpg

Jak zapewnił podpisujący porozumienie Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Andrzej Krupiński dotychczasowa współpraca rozpoczęta przez szkołę w 2009 roku z WKU w Ostrowie Wielkopolskim będzie w całości kontynuowana.Natomiast podpisujący porozumienie dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek podkreślał, że placówka w Przygodzicach posiada warunki, bazę sportową, strzelnicę, możliwości, a także doświadczenie nabyte podczas kilkuletniego już kształcenia młodzieży w tzw. klasach mundurowych. Sukcesy uczniów w konkursach strzeleckich „Sprawni jak żołnierze” czy zawodach biatlonowych, a także wielu absolwentów, którzy już podjęli służbę w wojsku czy policji dają gwarancję odpowiedniego poziomu kształcenia w przyszłych klasach mundurowych.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczył mjr Jerzy Seleta, który prowadzi na mocy wcześniejszego porozumienia zajęcia z przysposobienia wojskowego w tych klasach, a zawodowo pełni funkcje szefa wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu. Udział wzięła również młodzież i rodzice uczniów klas I oraz przedstawiciele policji, z którą szkoła współpracuje na mocy porozumienia zawartego 5 czerwca 2009 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

- Olbrzymie zainteresowanie młodzieży tą ofertą edukacyjną, znacznie wykraczające poza granice powiatu świadczy o potrzebie tego typu kształcenia. Posiadanie przez szkołę swojego internatu umożliwia skorzystanie z oferty uczniom z dalej położonych miejscowości – powiedział dyrektor, Dariusz Kaczmarek.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 257