OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs ogłoszony
19 grudnia 2011 roku

Konkurs ogłoszony

300.000 złotych z budżetu Powiatu Ostrowskiego trafi w przyszłym roku do organizacji pozarządowych. Pieniądze przeznaczone są na różnorodne zadania w wielu obszarach społecznej aktywności. Termin składania ofert upływa 13 stycznia 2012 roku.

Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, nauka, edukacja, oświata, wychowanie, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, profilaktyka i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Ostrowskiego lub poza nim, ale działające na rzecz jego mieszkańców. Uczestnicy konkursu składają oferty według wzoru określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Złożone oferty muszą być wypełnione w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Muszą być kompletne i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. Druki wniosku-oferty, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat-ostrowski.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „współpraca z organizacjami pozarządowymi 2012 ”.

Na zadania w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Zarząd Powiatu Ostrowskiego w przyszłym roku przeznaczył 50.000 zł. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie - 31.000 zł. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - 95.000 zł. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 27.000 zł. Profilaktyka i promocja zdrowia – 7.000 zł. Porządek i bezpieczeństwo publiczne – 10.000 zł.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego można znaleźć na stronie internetowej starostwa w zakładce „ogłoszenia” oraz w BIP – zakładka „współpraca z organizacjami pozarządowymi 2012” .

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni po upływie składania ofert. Jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 385