OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Większe obciążenia dla powiatów
29 grudnia 2011 roku

Większe obciążenia dla powiatów

Po kilkaset tysięcy złotych każdy, takie skutki finansowe dla powiatowych budżetów niosą ze sobą nowe obowiązki, które ustawami nakłada na powiaty w roku 2011 i 2012 administracja rządowa. W żadnym przypadku na pokrycie zobowiązań wynikających z nowych obowiązków nie zabezpieczono odpowiedniego ekwiwalentu finansowego.

Pierwsza ze zmian to przepisy obowiązujące od połowy 2011r., dzięki którym powiaty zobowiązano do przeprowadzania kontroli działających na jego terenie szkół nauki jazdy. W przypadku Powiatu Ostrowskiego jest to ponad 60 placówek.

- Do tej pory w zakresie prawidłowości kontrolowaliśmy tylko stacje kontroli pojazdów, których mamy ponad 20. Zmiany w przepisach oznaczają, że będziemy mieć do skontrolowania ok. 90 jednostek organizacyjnych. I o ile do tej pory sprawy te załatwiał jeden pracownik w wymiarze pół etatu, o tyle teraz trzeba na to zadanie przeznaczyć dwa etaty. W naszym przypadku nie zatrudniliśmy jednak dodatkowych osób, a rozszerzyliśmy obowiązki już pracujących. Jest to jednak kolejne zadanie, na które nie otrzymaliśmy ekwiwalentu finansowego z rządu – mówi Tomasz Ławniczak wicestarosta ostrowski.

* dsc_0193.jpg

Zdecydowanie większe skutki finansowe i obciążenia dla powiatów rodzi wchodząca od przyszłego roku ustawa o tzw. pieczy zastępczej regulująca sprawy związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych. Nowe przepisy wymuszają zorganizowanie jednostki, która będzie organizatorem pieczy zastępczej. Do jej zadań należeć będzie m.in. nabór kandydatów i nadawanie kwalifikacji na rodziny zastępcze, organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikowanie i nabór wolontariuszy działających przy rodzinach zastępczych, ocena funkcjonowania rodzin zastępczych, wreszcie wyznaczanie i zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na ok. 10 rodzin zastępczych będzie występował jeden koordynator.

W powiecie ostrowskim funkcjonuje 149 rodzin zastępczych (z tego 3 zawodowe), które sprawują opiekę nad ponad 230 dziećmi. Na różnorodne świadczenia dla nich, powiat wydaje około 2,4 mln rocznie (2011).

- Nie powołaliśmy nowej jednostki i te zadanie w Powiecie Ostrowskim będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na początek planujemy także zatrudnienie 2-3 koordynatorów. Tak czy inaczej skutki finansowe świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i całej tej towarzyszącej infrastruktury będą niebagatelne. Planujemy, że wzrost obciążenia powiatu w związku z tą ustawą wyniesie ok. 700 tys. zł. Dotyczy to tylko wydatków na tzw. „nasze’’ rodziny zastępcze, czyli tylko te, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu. Przyznam, że jest to najbardziej niepewna pozycja w budżecie Powiatu Ostrowskiego. Także ten wydatek nie został skalkulowany z samorządami i został już oprotestowany przez Związek Powiatów Polskich – mówi Wicestarosta Ostrowski.

Kolejnym wydatkiem będzie zapowiadana podwyżka składki rentowej o 2 proc. Jak szacuje Donata Kupczyk – Skarbnik Powiatu, dla budżetu oznacza to niezaplanowany wcześniej wydatek na poziomie kilkuset tysięcy złotych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 376