OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
8 października 2007 roku

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Liczba wypadków w rolnictwie sukcesywnie spada. Jest to po części zasługa działającej już od 10 lat Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej działającej przy ostrowskim oddziale Państwowej Inspekcji Pracy. W piątek 5 października w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Każdego roku na wsi dochodzi do wielu tragicznych wypadków, których często ofiarami są dzieci pomagające swoim rodzicom w ich codziennych obowiązkach. Ofiarami są również najmłodsi, dla których gospodarstwo rolne jest miejscem zabaw. W okresie wytężonej pracy latem i jesienią, często maleje nadzór dorosłych nad dziećmi, wtedy nie trudno o nieszczęśliwy wypadek.

Powiat Ostrowski konsekwentnie prowadzi działania i w pewnym sensie koordynuje działalność różnorodnych instytucji i organizacji, które zajmują się bezpieczeństwem pracy w rolnictwie, szczególnie w rolnictwie indywidualnym. Dlatego też każda inicjatywa, która ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo cenna. – mówi Mieczysław Szempiński, członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

Regionalna Komisja ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej powstała z inicjatywy Janusza Kurzydłowskiego i działa już od ponad 10 lat. W Wielkopolsce działają 3 Regionalne Komisje: w Ostrowie, oraz powstałe w tym roku w Koninie i Lesznie, a także Wojewódzka Komisja w Poznaniu.

Cenimy sobie współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi związanymi z rolnictwem w ramach regionalnych komisji. Cenimy pracę ostrowskiej komórki, która prowadzi w szerokim zakresie akcje profilaktyczne, docierając do bardzo dużej grupy dzieci i młodzieży, a także do rodziców i nauczycieli. Doceniamy również zaangażowanie mediów w nagłaśnianie wypadków, co jest przestrogą dla innych. – mówi Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma możliwości, jak w przypadku firm i zakładów rolniczych kontrolowania, nadzorowania i karania gospodarstw indywidualnych, w których nieprzestrzeganie są zasady bezpieczeństwa. Możemy jedynie prowadzić profilaktykę poprzez informowanie i ostrzeganie. W okresie żniw przeprowadziliśmy 726 wizytacji w gospodarstwach na terenie Wielkopolski, aby w trakcie wykonywania pracy wskazać rolnikowi zagrożenia i pomóc je zniwelować. – mówi Tomasz Kozłowski, kierownik Oddziału PIP

Członkowie Komisji organizują pogadanki i spotkania w szkołach podstawowych na terenach wiejskich, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na koloniach i w gospodarstwach. Ponadto prowadzą szkolenia dla nauczycieli, wyposażając ich w materiał przygotowany z myślą o odbiorcy: dla najmłodszych opracowano komiksy, konkursy z nagrodami, dla starszych filmy udokumentowanymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń i relacjami osób, które zostały poszkodowane w wypadkach. Co roku KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy organizuje Konkurs „Bezpieczne Gpspodarwstwo Rolne”, nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP i Minister Rolnictwa. Ten prestiżowy konkurs odbywa się na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym, a nagrody główne wręczane na Międzynarodowych Targach Polagra.

W indywidualnych gospodarstwach rolnych zagrożeniem są niezabezpieczone środki ochrony roślin, zwierzęta, maszyny. Często problemem jest złe nastawienie rodziców i błędy wychowawcze rodziców, którzy są dumni, że dziesięciolatek samodzielnie prowadzi ciągnik. Jedyną sankcją dla osób, które swoim zachowaniem doprowadziły do wypadku jest nieprzyznanie odszkodowania. Niestety wypadki na wsi dotykają nie tylko dzieci rolników, ale również tych, którzy przeprowadzili się na wieś, dla których praca rolnika jest atrakcją.

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnychna terenie Gminy Sieroszewice, a w dniu dzisiejszym dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów. Nawet takie formy profilaktyki jak konkursy plastyczne motywują dzieci i ich rodziców do rozmowy na temat zagrożeń i nieprawidłowych zachowań. – mówi Przewodniczący Komisji, Piotr Walkowski,

Jako grupę odbiorców wybraliśmy przede wszystkim młodzież, bo trudno jest zmienić nawyki dorosłych. Poza tym wszystkie informacje przekazywane młodym ludziom zaprocentują w przyszłości. Niestety nie jesteśmy w stanie całkowicie zlikwidować zagrożeń w rolnictwie, ale wszelkimi dostępnymi środkami i metodami przed nimi ostrzegamy. Chcemy chronić to co najcenniejsze - zdrowie i życie człowieka! – mówi Andrzej Cieślak, Kierownik ostrowskiego KRUSu - Prowadzenie akcji profilaktycznych przynosi wymierne skutki, tendencja wypadków w rolnictwie maleje. Według naszych statystyk na terenie Południowej Wielkopolski od 1993 do 2006 roku trzykrotnie zmniejszyła się liczba wypadków, a wynik uległ poprawie w stosunku do średniej krajowej.

Z danych KRUS wynika, że w 1993 roku na 1000 osób ubezpieczonych miało miejsce 28 wypadków, wówczas średnia krajowa wynosiła 25,2 wypadki. W roku 2006 na 1000 osób ubezpieczonych miało miejsce 11,1 wypadków, a średnia krajowa wyniosła 12 wypadków. W Południowej Wielkopolsce w ciągu roku do KRUS zgłaszanych jest około 1000 nieszczęśliwych wypadków. Niestety statystyki KRUS obejmują jedynie osoby ubezpieczone i nie wyodrębniają wypadków z udziałem dzieci.

Działająca w Ostrowie Komisja ds. BHP uważana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wyróżniającą się pod względem skuteczności działania i pomysłowości, dlatego zostanie zaprezentowana jako wzorzec za dwa tygodnie w Ostrowie na posiedzeniu Krajowej Komisji.

Dzisiejsze posiedzenie służyło podsumowaniu dotychczasowych działań realizowanych w roku bieżącym oraz zweryfikowaniu planów na przyszłość. W spotkaniu wzięli udział członkowie Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej: Przewodniczący Komisji – Piotr Walkowski, Okręgowy Inspektor Pracy – Krzysztof Fiklewicz, Tomasz Kozłowski – kierownik Oddziału PIP członek Komisji, Andrzej Cieślak – Kierownik KRUS – członek Komisji, Andrzej Zalewski – sekretarz Komisji, Janusz Kurzydłowski – członek Komisji (pomysłodawca i założyciel), Czesław Berkowski – wójt gminy Sieroszewice, Dariusz Kaczmarek – dyrektor ZSP CKU, Mieczysław Szempiński – Członek Zarządu Powiatu.

Odwiedzin: 1146