OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pieniądze UE na szkolną wymianę i staże
10 października 2007 roku

Pieniądze UE na szkolną wymianę i staże

Powiat Ostrowski otrzymał dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektów międzynarodowej wymiany młodzieży i nauczycieli. O dotacje można było się ubiegać w ramach programów Comenius i Leonardo Da Vinci, w których Powiat aktywnie uczestniczy już od pięciu lat. Uczniowie mają szansę na odbycie stażu a nauczyciele wymianę doświadczeń w swoim zawodzie z niemieckimi partnerami.

Dzięki dotacji młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Usługowych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach będą mogli odwiedzić podobne placówki w Niemczech. Młodzież wraz z rówieśnikami z Niemiec będzie pracowała nad wspólnym projektem związanym z ich przyszłym zawodem (kucharz, krawiec, mechatronik, ekonomista, budowlaniec). Nauczyciele w wyniku wymiany doświadczeń przygotują konkretne opracowania, które usprawnią i uatrakcyjnią naukę zawodu w takich branżach jak: budownictwo, mechatronika, elektrotechnika czy rolnictwo.

O dotację mogły się ubiegać szkoły i placówki oświatowe, które opracowały wniosek aplikacyjny. We wniosku należało określić zagranicznego partnera, podać konkretny cel, zamierzenia i program, a także kosztorys takiego przedsięwzięcia. W przygotowaniu wniosków pomagali pracownicy Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju (IE) Starostwa Powiatowego. Program Leonardo Da Vinci umożliwia wyjazd na staż lub wymianę zarówno uczniów jak i nauczycieli z polskich szkół zawodowych (wymiana jednostronna). Program Comenius zakłada dwu lub wielostronną wymianę młodzieży i jest skierowany dla wszystkich typów szkół.

Spośród kilkuset wniosków złożonych w ramach tych programów w całej Polsce aprobatę uzyskało kilkadziesiąt. Powiat ostrowski otrzymał zgodę na dofinansowanie dla dwa z dwóch zgłoszonych projektów w ramach Programu Leonardo Da Vinci i trzy z czterech złożonych wniosków w ramach Programu Comenius. To duży sukces naszego powiatu, tym bardziej, że podobne wyniki uzyskiwane są co roku. Obecnie już każda szkoła prowadzona przez powiat ostrowski posiada partnera zagranicznego, z którym realizuje międzynarodowe projekty wymian i staży. – mówi Marcin Woliński, inspektor Wydziału IE Starostwa Powiatowego, który koordynuje realizację projektów w ramach Programów Comenius i Leonardo Da Vinci.

Wszystkie projekty są w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Łączna wartość dotacji przyznanej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację w roku 2007 i 2008 projektów wymiany szkolnej sięga prawie 400.000 złotych.

Każdy projekt umożliwia wyjazd na staż lub wymianę 15 do 20 osób. Pierwsza wymiana nauczycieli będzie możliwa już w listopadzie tego roku, natomiast pierwsza grupa młodzieży wyjedzie do Niemiec na staż wczesną wiosną.

Odwiedzin: 731