OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja WPROWADZENIE W ŚWIAT PRACY
19 października 2007 roku

Konferencja WPROWADZENIE W ŚWIAT PRACY

W czwartek, 18 października w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, doradcy zawodowi oraz zainteresowani nauczyciele wzięli udział w seminarium „Wprowadzenie w świat pracy”. Spotkanie poświęcone było metodom wsparcia młodzieży gimnazjów w wyborze przyszłego zawodu.

Seminarium obejmowało wystąpienia doradców zawodowych, metodycznych, dyrektorów i nauczycieli, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego i uwarunkowania prawne systemu doradztwa zawodowego przedstawiła Jadwiga Płuska, doradca konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Dyrektor Gimnazjum w Iwanowicach, Stanisław Olender podzielił się swoimi doświadczeniami z wdrażania systemu doradztwa zawodowego w swojej szkole. O tym, w jaki sposób funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach opowiedział doradca zawodowy, Tomasz Guliński. Natomiast doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Anna Opłocka wyjaśniła jakie są umiejętności kluczowe wymagane dla wszystkich zawodów w Unii Europejskiej.

Spotkanie było okazją, aby przedstawić możliwości rozwoju, jakie stwarza młodym ludziom Zespół Szkół Technicznych. Celina Krzyżańska, opiekun Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw w ZST wyjaśniła jak funkcjonuje w praktyce ta forma przygotowania młodzieży do kariery zawodowej. Nauczyciel mechatroniki w ZST, Krzysztof Sadowski przybliżył na czym polega zawód przyszłości – mechatronik. Natomiast o potrzebie reorganizacji programów nauczania techniki w szkołach gimnazjalnych przekonywał Sławomir Szymanowski, nauczyciel informatyki w ZST. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić w Zespole Szkół Technicznych tamtejszą pracownię techniczną.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem Anny Kaczmarek - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Klaudii Płócienniczak - doradcy zawodowego w PUP a także Danuty Rowińskiej - Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Idea rozwijania doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, nie tylko z terenu powiatu ostrowskiego, ale również kępińskiego. Wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wskazujemy na różne sposoby wsparcia młodych ludzi w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i przyszłego zawodu. Taką doradczą rolę pełnią: szkolne ośrodki kariery, wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi działający w szkołach, Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Jako Powiat zbieramy informacje jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy, aby odpowiednio dostosować ofertę edukacyjną naszych szkół. W wyniku dyskusji i prezentacji doszliśmy do wniosku, że doradca zawodowy powinien funkcjonować w każdej gminie i służyć pomocą nie tylko młodzieży, ale również rodzicom. W tym celu wystąpimy ze stosownym wnioskiem do wójtów i burmistrzów. – mówi Krzysztof Rasiak, Wicestarosta Ostrowski,

Seminarium było również okazją do uhonorowania 10 uczniów ZST, którzy jako jedyni z Wielkopolski zostali laureatami ogólnopolskiego TURNIEJU MŁODYCH MISTRZÓW TECHNIKI. Uczniowie klas III i IV opracowywali zagadnienia związane z ekologią. Artur August, Arkadiusz Karwacki i Łukasz Pawlak zajęli III miejsce badając problem zanieczyszczeń elektromagnetycznych.

Ich praca została wysoko oceniona ze względu na oryginalny i bardzo aktualny temat, ale mimo wszystko mało rozpowszechniony. Problem zanieczyszczeń elektromagnetycznych dotyczy nas wszystkich. Na szkodliwe promieniowanie emitowane przez urządzenia elektryczne narażeni jesteśmy i w domu i w pracy, ale najgroźniejsze dla zdrowia jest ciągłe przebywanie w pobliżu linii wysokiego napięcia. – wyjaśnia Ryszard Dolata, opiekun laureatów, który już zapowiada kontynuację tego typu badań.

Wśród laureatów znaleźli się Bogumił Rejek, Mateusz Biczak i Hubert Ampuła, którzy zgłębiali odnawialne źródła energii oraz Piotr Herbik i Jakub Skotnik badający zanieczyszczenia lokalnego środowiska. Okolicznościowy puchar otrzymali również Mateusz Nowak i Łukasz Więcek absolwenci ZST, którzy pod kierunkiem Adriana Mikołajczaka opracowali model elektrowni wiatrowej. W imieniu Łukasza Więcka puchar odebrała jego mama.

Organizatorami seminarium było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorów reprezentowali: Wicestarosta Ostrowski, Krzysztof Rasiak, Stefania Gmur - dyrektor ODN w Kaliszu oraz Eugeniusz Namysł - Dyrektor ZST w Ostrowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kaliszu: Maria Niedziela, Barbara Duczmal i Sławomir Sobczyk; Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego, Maria Kędzierska – Jachimek i Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu, Zdzisław Piotrowski.

Seminarium prowadziła i współorganizowała Anna Opłocka, doradca metodyczny przedmiotów zawodowych.

Odwiedzin: 1719