OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
29 października 2007 roku

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim 31 października otworzy punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w Zespole Szkół Usługowych przy ul. Wolności 12. Punkt będzie udzielał bezpłatnie i bez skierowania pomocy, doradztwa i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych zgłaszającym się do niego rodzicom, nauczycielom i uczniom.

Wniosek o otwarcie Punktu Konsultacyjnego złożyła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. W przygotowaniu zgłoszenia pomagali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Po pozytywnej ocenie wniosku przyznano na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 5.500 złotych.

Koordynatorem realizacji zadania na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda Wielkopolski, który to zadanie będzie realizował poprzez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w ZSU ma na celu:

 • zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa i konsultacji,

 • stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci,

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzic - dziecko,

 • pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych.

Punkt konsultacyjny w ZSU obsługiwany będzie przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim w składzie: mgr Magdalena Bochniak, mgr Joanna Kozłowska, mgr Beata Zielazna.

Do korzystania z pomocy, doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologiczno-pedagogicznych zachęcani są rodzice, nauczyciele i uczniowie. Aby skorzystać z pomocy punktu konsultacyjnego nie jest wymagane żadne skierowanie, a porady udzielane są bezpłatnie.

Punkt konsultacyjny w Zespole Szkół Usługowych działać będzie od 31 października do 21 grudnia 2007 roku - w środy i czwartki w godz. 14:00-18:00. Telefon kontaktowy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej to (062) 736-51-39.

Odwiedzin: 1299