OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zajęcia pozaszkolne w MDK
29 października 2007 roku

Zajęcia pozaszkolne w MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim pozyskał od Wojewody Wielkopolskiego 43.880 złotych na realizację 4 programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych. Dzięki nim dzieci i młodzież z terenu powiatu ostrowskiego będą mogły aktywnie spędzić swój wolny czas rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności. Programy MDK obejmują między innymi zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, turniej gier strategicznych czy warsztaty dziennikarskie połączone z wycieczką krajoznawczą.

W październiku Wojewoda Wielkopolski, Tadeusz Dziuba ogłosił konkurs na dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Udział w konkursie wzięły placówki wychowania pozaszkolnego, które opracowały propozycje zagospodarowania wolnego czasu młodych ludzi.

Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim przygotował 4 programy i wszystkie uzyskały aprobatę Wojewody. W przygotowaniu zgłoszenia do konkursu pomagali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Programy ostrowskiego MDK posłużą nie tylko rozwijaniu zainteresowań i umiejętności młodych ludzi ale również nauczą ich współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, radzenia sobie ze stresem czy budowania poczucia własnej wartości. Rozbudzanie w nich potrzeby aktywnego i twórczego spędzania czasu jest sposobem na ograniczanie zjawisk patologicznych. Tego typu przedsięwzięcia mają na celu umocnić młode pokolenie w przekonaniu, że rozwijanie własnych zainteresowań i pasji jest sposobem na ciekawe i bezpieczne życie. – mówi Maria Szubert – Kornaszewska, dyrektor MDK

Program pod nazwą „Aktywizacja dzieci i młodzieży powiatu ostrowskiego poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz warsztatów artystycznych” obejmuje warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i instruktorską. W ramach edukacji teatralnej dzieci będą między innymi ćwiczyć dykcję, elementy pantomimy ale także wezmą aktywny udział w przygotowaniu poszczególnych elementów spektaklu jak scenariusz, scenografia, oświetlenie, muzyka. Oprócz teatru dramatycznego dzieci poznają teatr lalek i sprawdzą się w współtworzeniu spektaklu lalkowego. Zajęcia wokalne obejmą naukę śpiewu, kształcenie słuchu muzycznego, ćwiczenia z harmonii i interpretacji piosenki, a także współtworzenie nagrania muzycznego. W ramach zajęć muzycznych przewidziano również lekcje gry na gitarze. Edukacja taneczna obejmie naukę różnych rodzajów tańca jak: disco, hip-hop czy taniec nowoczesny, ale także tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia z rytmiki i ekspresji ruchowej. W programie będzie mogło wziąć udział 150 osób.

Program „Poznajemy tajniki pracy dziennikarskiej i życie kulturalne miasta Poznania oraz jego obiekty krajoznawcze” realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności dzieci wyjadą do Poznania, aby poznać z bliska pracę profesjonalnych mediów i zwiedzić miasto. W drugim etapem programu będą warsztaty dziennikarskie w MDK z udziałem przedstawiciela jednego z lokalnych mediów. Z pomocą specjalisty dzieci opracują Wydanie Specjalne Gazety Warsztatowej poświęcone tematyce organizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz sposobom zapobiegania grożącym im patologiom. W ramach zajęć dzieci wezmą również czynny udział w konferencji prasowej z udziałem gościa specjalnego. Program skierowany jest do 100 dzieci z wybranych placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Program „Wielcy generałowie małych armii - promowanie gier strategicznych na terenie powiatu ostrowskiego jako ciekawej, intelektualnie pobudzającej rozrywki i nauki dla młodzieży i dorosłych” z pewnością zainteresuje chłopców. Klub Woja Wciska działający przy MDK zorganizuje i przeprowadzi Turniej Gier Strategicznych Warhammer Fantasy Battle z udziałem graczy czołowych Klubów województwa wielkopolskiego. Turniej będzie częścią rozgrywek w ramach Wielkopolskiej Ligi WFB. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs malowania modeli figurowych, pokazy i nauka gry, spotkanie z członkami Klubu Woja Wciska. Przed Turniejem członkowie Klubu przeprowadzą w wybranych szkołach powiatu ostrowskiego pokazy Gry Warhammer Fantasy Battle i zachęcą do odwiedzenia Turnieju. W programie będzie mogło wziąć udział 150 osób.

Program „I ty możesz pomóc niepełnosprawnym – integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi specjalnej troski poprzez wspólne działania artystyczne ukierunkowane na akceptację i tolerancję” skierowany jest do dzieci i młodzieży z grupy tanecznej MDK oraz dzieci z Przedszkola nr 12. Ideą programu jest integracja dzieci zdrowych z dziećmi z upośledzeniem, porażeniem mózgowym, autyzmem, ślepota, niedosłuchem, brakiem mowy. Program zajęć oparty jest na zabawach ruchowych. Wspólnie uczestniczyć będą w zajęciach rehabilitacyjnych hipoterapi we Wtórku, tam też zapoznają się z hodowlą i pielęgnacją koni. Po zajęciach integracyjnych dzieci z MDK przygotują materiał na swoją stronę internetową. Ponadto w programie przewidziany jest wspólny wyjazd do kina. Wspólne przeżycia przyczynią się do rozwijania osobowości, wrażliwości na ludzką krzywdę i likwidacji barier emocjonalnych, zachowań prospołecznych. W programie wezmą udział 33 osoby.

Łączna wartość dofinansowania przedsięwzięć zgłoszonych przez ostrowski MDK wynosi 43.880 złotych. Wysokość dofinansowania poszczególnych programów ze strony Wojewody nie przekracza 80% kosztów realizacji i 25% doposażenia.

Pozalekcyjne zajęcia będą realizowane już w listopadzie i grudniu, a udział w nich będzie bezpłatny.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Odwiedzin: 1864