OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Współpraca powiatu z gminami
13 listopada 2007 roku

Współpraca powiatu z gminami

Starosta Włodzimierz Jędrzejak na spotkaniu 12 listopada rozmawiał z wójtami i burmistrzami gmin powiatu ostrowskiego o dalszej współpracy między innymi w finansowaniu budowy chodników i warsztatów terapii zajęciowej. Starosta przedstawił również propozycję budowy przy ostrowskim szpitalu lotniska dla helikoptera oraz budowy miasteczka ruchu drogowego

Na zaproszenie starosty do siedziby powiatu przybyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu ostrowskiego. Zabrakło jedynie przedstawicieli Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W spotkaniu nie mógł uczestniczyć Prezydent Miasta Ostrowa, ze względu na dzień przyjmowania petentów.

Spotkanie dotyczyło kierunków i zasad współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym. Było to bardzo ważne spotkanie, z tego względu, że właśnie w listopadzie w jednostkach samorządu terytorialnego trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Jako gospodarzowi powiatu zależało mi na tym, aby porozmawiać o wspólnych potrzebach i możliwościach współpracy. Spotkanie odbieram bardzo pozytywnie. – mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Jednym z poruszonych tematów była możliwość partycypacji gmin w opłatach na rzecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie Wielkopolskim, Przygodzicach i Odolanowie. Gminy, z których pochodzą dzieci uczestniczące w warsztatach mogą dofinansować ich udział, w części kosztów nieobjętych dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory nie wszystkie gminy podjęły stosowną uchwałę w tej sprawie. Ewentualny niedobór środków pokryje powiat.

W dalszej części dyskusji włodarze gmin wyrazili chęć partycypacji w budowie chodników na drogach powiatowych znajdujących się na terenie danej gminy. W tym celu samorządy gminne wskażą, gdzie zostaną wybudowane nowe chodniki. Natomiast zasady współfinansowania zostaną sprecyzowane po opracowaniu kosztorysów. Dotychczas tego typu przedsięwzięcia finansowane były w 70% ze strony powiatu i w 30% ze strony danej gminy.

Omówiono również potrzebę ponownego uruchomienia Punktów Zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Nowych Skalmierzycach i Odolanowie. Od 1 listopada filie te są zamknięte, a obsługa mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce, Sośnie i Odolanów odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie. Aby ponownie uruchomić punkty konieczny jest zakup osprzętu zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. O ewentualnym udziale w tych wydatkach Burmistrzowie Odolanowa i Nowych Skalmierzyc zdecydują po zapoznaniu się z przedłożonym kosztorysem.

Starosta ostrowski przedstawił również propozycję wspólnej realizacji zupełnie nowych przedsięwzięć. Jednym z nich jest budowa lotniska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Ostrowie Wielkopolskim. - Istnieje możliwość zlokalizowania na terenie ostrowskiego szpitala lotniska dla helikoptera, który swoim zasięgiem objąłby całą Południową Wielkopolskę. Wójtowie i burmistrzowie zgodnie stwierdzili, że jest to istotna sprawa dla naszego powiatu. Jednakże rozmowy dotyczące partycypacji poszczególnych samorządów w finansowaniu budowy lotniska będą wznowione, kiedy poznamy dokładny koszt tej inwestycji. – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

Na spotkaniu omówiono również propozycję Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dotyczącą budowy na terenie powiatu Miasteczka Ruchu Drogowego. Ośrodek zadeklarował przekazanie na ten cel odpowiedniego wyposażenia: znaki drogowe, sygnalizacja świetlna. Swój udział w budowie Miasteczka rozważą włodarze gmin i wskażą ewentualną jego lokalizację.

Na zakończenie starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak poinformował, o ogłoszeniu przetargu na budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Wiadomo już, że pod budowę obwodnicy potrzebne będzie 1,5 mln ton piasku, dlatego starosta poprosił o sprawdzenie jaka jest możliwość pozyskania piasku na terenie poszczególnych gmin.

Odwiedzin: 1568