OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Elektroniczny obieg dokumentów
26 listopada 2007 roku

Elektroniczny obieg dokumentów

W dniu 4 grudnia 2007 (wtorek) w godz. 10.00-12.00 Powiat Ostrowski organizuje spotkanie w sprawie wdrażania w Urzędach systemów wymiany informacji w formie elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego.

W imieniu Powiatu Ostrowskiego oraz firmy Doskomp zapraszamy na spotkanie osoby odpowiedzialne za kierowanie, organizację oraz wdrażanie rozwiązań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem e-urzędów.

Dla przypomnienia - zgodnie:

 • z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), oraz

 • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200, poz. 1651), a także

 • z ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 145, poz. 1050)

obowiązek wprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego został przesunięty na dzień 1 maja 2008r.

W nawiązaniu do powyższych przepisów, przedmiotem spotkania będzie:

 1. przedstawienie obowiązków związanych z realizacją przez Urzędy w/w przepisów w zakresie wdrażania wymiany informacji w formie elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego,

 2. dyskusja na temat oczekiwań Urzędów wobec systemów elektronicznego obiegu dokumentów,

 3. dyskusja i wymiana opinii w kwestii wdrożonych już w Państwa Urzędach rozwiązań informatycznych (obieg dokumentów, skrzynka podawcza, podpis elektroniczny),

 4. prezentacja wdrożonego już w ponad 30 urzędach, systemu elektronicznego obiegu dokumentów DocuSafe@Dokument firmy Doskomp.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Staszica 1, Ostrów Wlkp.

Odwiedzin: 1032