OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe centrum w Przygodzicach
29 listopada 2007 roku

Nowe centrum w Przygodzicach

Z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 1 lutego 2008 zostanie uruchomione „Centrum Kształcenia na odległość”. Jest to kolejna inicjatywa, dzięki której pozyskane zostaną fundusze i sprzęt o wartości prawie 100 000 zł oraz poszerzona zostanie oferta edukacyjna dla osób dorosłych.

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) i ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą jednostek.

W październiku zawarliśmy stosowne porozumienie ustalające zasady działania Centrum w Przygodzicach. Zostanie ono wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, biurowy i pomoce dydaktyczne. Generalnie w ramach swojej działalności centra będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe między innymi z zakresu informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Tego typu placówki z pewnością przyczynią się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. – wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak

Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

Wniosek złożony przez powiat ostrowski i naszą szkołę został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu wkrótce pozyskamy 10 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym, 10 zestawów meblowych, sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osoby niepełnosprawne, fax z telefonem, drukarkę. Dodatkowo placówka otrzyma 12 000 zł na przystosowanie pomieszczenia do wymogów Centrum oraz dostęp do ogólnopolskiej sieci kształcenia na odległość, na okres najbliższych 2 lat. – informuje Dariusz Kaczmarek, dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach.

Centrum znajdować się będzie w budynku należącym do szkoły, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Sprzęt zostanie zainstalowany w styczniu przyszłego roku, a placówka zacznie funkcjonować z dniem 1 lutego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 841