OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja
21 grudnia 2007 roku

Konferencja

W piątek, 14 grudnia dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, samorządów powiatowych i środowiska gospodarczego z terenu całej Wielkopolski, łącznie ponad 200 osób przybyło do Ostrowa Wielkopolskiego, aby wspólnie zmierzyć się z problemami kształcenia zawodowego wśród młodzieży.

Konferencję pod nazwą „Edukacja zawodowa w kontekście wyzwań rynku pracy – spojrzenie z różnych perspektyw” zorganizował Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Do wspólnej dyskusji zaproszono osoby kierujące szkołami i placówkami oświatowymi, jednostki odpowiedzialne za edukację zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym, a także reprezentantów urzędu pracy i pracodawców z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Jest to w pewnym sensie społeczny dialog skupiony na problemie jak dostosować edukację do potrzeb rynku pracy. Chcemy tym samym zapewnić młodemu człowiekowi takie przygotowanie ogólne i zawodowe, aby mógł znaleźć zatrudnienie, był przedsiębiorczy i wciąż podnosił swoje kwalifikacje. – mówi Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty – Skupienie tych wszystkich środowisk pozwoli nam ocenić gdzie są problemy, jakie są bolączki i niespójności, jak możemy sobie wzajemnie pomóc.

Na istniejące rozbieżności pomiędzy kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem na rynku pracy wpływa kilka czynników. Nieprzewidywalność rynku pracy w Polsce jest związana z rozwojem gospodarczym i rozwojem badań naukowych. Często oferta edukacyjna dostosowywana jest do zastanej sytuacji, a więc do kadry nauczycielskiej, parku maszynowego i możliwości odbywania praktyki.

Jest szansa aby szkoły szybko dostosowywały swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, sięgając po środki unijne przewidziane na lata programowania 2007- 2013. Ponadto rezerwa oświatowa przy odpowiednim gospodarowaniu daje możliwość rozwinięcia parku maszynowego szkół zawodowych. Poza tym również lokalni pracodawcy mogą stworzyć warunki do kształcenia zawodowego uczniów zgodnie ze swoimi potrzebami. – dodaje Wielkopolski Kurator Oświaty

Nieprzypadkowo gospodarzem tej konferencji był Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jak podkreśla Wielkopolski Kurator Oświaty jest to jedna z niewielu szkół, które nadążają za zmianami na rynku pracy i przykład elastyczności w kształtowaniu oferty edukacyjnej.

Staramy się obserwować to, co się dzieje na rynku pracy, ponadto bierzemy udział w unijnych programach wymiany nauczycieli i młodzieży Leonardo da Vinci i Socrates, podglądamy zagranicznych partnerów. Zauważyliśmy, że w Europie dominuje mechatronika i postawiliśmy na kształcenie w tym kierunku, bo jest to zawód przyszłości. Aby zachęcić młodzież do nauki w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach zawodowych staramy się kształtować zainteresowania techniczne wśród gimnazjalistów. – mówi Eugeniusz Namysł, dyrektor ZST

W wyborze szkoły zawodowej młodym ludziom mają pomóc kółka zainteresowań, zajęcia politechniczne, obserwacja zajęć prowadzonych w szkołach średnich, zwiedzanie szkolnych pracowni czy odwiedzanie zakładów pracy. Jednak by było to możliwe niezbędna jest współpraca szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gminnych i powiatowych jednostek kształtujących politykę edukacyjną oraz lokalnego środowiska gospodarczego.

Ta współpraca powinna polegać na wymianie spostrzeżeń i wyciąganiu wniosków a następnie wprowadzaniu stosownych zmian na przykład w treściach programowych i planach nauczania, kładąc większy nacisk na praktyczną naukę zawodu. Powiatowe szkoły dysponują świetną kadrą do kształcenia praktycznego, lecz wiąż borykają się z brakami w specjalistycznym wyposażeniu swoich pracowni. Aby temu zaradzić staramy się we współpracy z sąsiednimi powiatami doposażyć pracownie związane z kształceniem w zawodach poszukiwanych na rynku pracy czyli mechanik, elektronik, mechatronik i pracownik sfery usługowej. – mówi Krzystof Rasiak, wicestarosta ostrowski

Kierunki zmian i prognozy w zakresie kształcenia zawodowego przedstawiła również Zofia Stypińska, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN stawiając jako priorytet podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Ze swojej perspektywy do przygotowania zawodowego odniósł się również przedstawiciel Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz dyrektor ZST w Ostrowie. Ponadto reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawił prognozy na rynku pracy, a pracodawcy zgłosili swoje oczekiwania. Na zakończenie uczestnicy konferencji zwiedzili pracownie techniczne ZST.

Odwiedzin: 731