OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Setki tysiecy na powiatową edukację
21 grudnia 2007 roku

Setki tysiecy na powiatową edukację

Ponad 700.000 złotych udało się pozyskać dla szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ostrowski. Dzięki tym pieniądzom dofinansowano bieżące remonty i zakup wyposażenia, a dzieciom i młodzieży umożliwiono rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań na dodatkowych zajęciach, warsztatach i konkursach.

W 2007 roku szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Ostrowski niezwykle aktywnie ubiegały się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć i projektów ze źródeł zewnętrznych. W zbieraniu informacji o pojawiających się możliwościach i w przygotowaniu odpowiednich wniosków pomagali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Szansę na podniesienie jakości powiatowej edukacji dawały w dużej mierze rządowe programy.

W ramach podziału 0,6% rezerwy oświatowej z Powiat Ostrowski otrzymał z budżetu państwa dla swoich szkół i placówek 120.695 złotych na remonty bieżące i 18.712 złotych na odprawy emerytalne nauczycieli. Ponadto z tego samego źródła 139.965 złotych pozyskano na remont dachu jednego z budynków Zespołu Szkół Usługowych, a 11.611 złotych na doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Biorąc udział w rządowym programie „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 13 szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowskiego wyposażono w kamery z urządzeniami rejestrującymi o łącznej wartości 124.200 złotych. Dodatkowo z powiatowego budżetu przeznaczono na ten cel 30.000 złotych.

Również w 2007 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach pozyskał z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 99.000 złotych. Dzięki tym pieniądzom szkoła uzupełniła swój park maszynowy o nowoczesny ciągnik.

Powiat ostrowski realizując program „Bezpieczny Powiat” otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50.000 złotych. Dofinansowanie pozwoliło zwiększyć powiatowe środki (w wysokości 100.000 złotych) przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania.

Łącznie 43.880 złotych zdobył Młodzieżowy Dom Kultury na własne programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze. Pozalekcyjne warsztaty artystyczne, dziennikarskie i wolontariackie zachęcające dzieci i młodzież do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wpisały się w założenia rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Również w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach ostrowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała punkt konsultacyjny przy Zespole Szkół Usługowych oferując bezpłatne porady dla uczniów i rodziców. Kwota rządowego dofinansowania wyniosła 5.402 złotych.

Powiat Ostrowski uzyskał również 23.644 złotych w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Dofinansowanie umożliwiło zorganizowanie w 4 powiatowych jednostkach pozalekcyjnych zajęć i wyjazdów edukacyjnych między innymi z zakresu matematyki, fizyki czy informatyki.

Powiatową edukację wsparł również Wojewoda Wielkopolski finansując ustne egzaminy maturalne w powiatowych szkołach na łączna kwotę 53.481 złotych. Ponadto Wojewoda przeznaczył 3.500 złotych na realizację programu opieki i terapii dla uczniów z niepłynnością mowy realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Kontynuując w 2007 roku program „Śpiewająca Polska” Powiat Ostrowski ubiegał się również o dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Kwotę w wysokości 5.768,65 złotych przeznaczono na zajęcia chóralne młodzieży z powiatowych szkół.

Finansowego wsparcia dla przedsięwzięć realizowanych przez Zespół Szkół Muzycznych udzieliło Centrum Edukacji Artystycznej. Dofinansowano przesłuchanie uczniów klas gitary i zespołów gitarowych Szkół Muzycznych I stopnia, warsztaty klarnetowo-saksofonowe oraz Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych Dla Szkół Muzycznych I i II Stopnia. W sumie Centrum Edukacji Artystycznej przeznaczyło 4.848 złotych.

Łączna suma jaką ze źródeł zewnętrznych udało się pozyskać dla powiatowych jednostek oświatowych to 704.706,65 złotych.

Odwiedzin: 746