OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczą się od Niemców
21 grudnia 2007 roku

Uczą się od Niemców

Od 5 lat Powiat Ostrowski aktywnie bierze udział w Programie Leonardo da Vinci, który umożliwia wyjazdy na zagraniczne staże lub wymiany uczniów i nauczycieli z polskich szkół zawodowych. Ostatnia wymiana nauczycieli powiatowych szkół ponadgimnazjalnych dotyczyła przyszłościowego kierunku kształcenia – mechatroniki.

Na realizację projektów międzynarodowej wymiany młodzieży i nauczycieli Powiat Ostrowski otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w październiku, a już w listopadzie pierwsza grupa polskich nauczycieli odwiedziła Niemcy. Tygodniowa wizyta robocza 15 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w niemieckim Sonnebergu (Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg) odbyła się w ramach Projektu „Mechatronik – zawód z przyszłością”.

Realizacja projektu polegała na wymianie doświadczeń kadry kształcącej w zawodzie mechatronik. Zawód ten powstał w wyniku potrzeb rynku europejskiego na tego typu usługi. Mechatronik łączy w sobie profesję mechanika, elektronika oraz pośrednio również informatyka. W Polsce mechatronika dopiero zaczyna się rozwijać, natomiast w Niemczech, z uwagi na znaczny rozwój gospodarczy, potrzeba na usługi świadczone przez mechatroników pojawiła się już kilkanaście lat temu.

Istniała silna motywacja wśród nauczycieli, aby zrealizować projekt wymiany doświadczeń w tym zakresie. Zawód mechatronik, ale również sama umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach. Nowoczesne pracownie mechatroniczne w powiatowych szkołach to szansa dla młodych ludzi na znalezienie dobrej pracy. – mówi koordynator projektu Marcin Woliński, inspektor Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce wymiany zostało wybrane z uwagi na ogromne doświadczenie SBBS Sonneberg w kształceniu i szkoleniu w zawodzie mechatronika. SBBS Sonneberg jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Turyngii kształcącej w tym zawodzie, posiadającą doskonale wyposażone pracownie mechatroniczne.

Program tygodniowej wizyty objął również inne Centra Kształcenia Zawodowego w Niemczech (SAZ Sonneberg, BCS Suhl). Pod kątem mechatroniki polscy nauczyciele zwiedzali specjalistyczne pracownie, zapoznali się obowiązującym w Turyngii planem nauczania i wymieniali doświadczenia z niemieckimi kolegami. Uczestnicy projektu odwiedzili także międzynarodowe firmy, które wykorzystują mechatronikę w procesach produkcyjnych (Mann&Hummel, Kumatec).

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości, dostępności kształcenia i szkolenia zawodowego. Polscy nauczyciele przykładem niemieckich partnerów chcą umożliwić zdobywanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez całe życie. Kolejnym wyzwaniem dla szkół jest dostosowanie się do postępujących zmian technologicznych i wymagań rynku pracy.

Uczestnicy projektu na podstawie zebranych doświadczeń przygotowują już opracowanie „Pracownia mechatroniczna – od A do Z”, które ma pomóc przy tworzeniu w Powiecie Ostrowskim podobnych pracowni, jak te obserwowane w Niemczech.

Realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci projekt „Mechatronik – zawód z przyszłością” został w całości sfinansowany z budżetu Wspólnot Europejskich.

Odwiedzin: 794