OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na...
30 sierpnia 2013 roku

Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego

* plakat

Projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski

„Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Zwycięska aplikacja konkursowa przygotowana została przez zespół projektowy w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem głównym wynikającym z udziału w projekcie jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Ostrowskim, poprzez stworzenie od 02.09.2013 do 30.06.2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Projekt będzie miał wpływ także na inne grupy docelowe, a przede wszystkim na uczennice i uczniów oraz ich rodziców; przejawiać się to będzie w podniesieniu ilościowym i jakościowym ich wiedzy i umiejętności, mającej odzwierciedlenie m.in. w wyższych wynikach końcowych sprawdzianów i egzaminów, a w przypadku rodziców powinna wystąpić ich zwiększona motywacja do autentycznej i efektywnej współpracy ze szkołą, do której uczęszczają ich dzieci.

Konkretnymi problemami do rozwiązania wynikającymi z realizacji celu głównego projektu są: jak przeprowadzić wiarygodną diagnozę uwzględniającą autentyczne potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego?; co należy zrobić, aby różne podmioty oferujące szkołom i przedszkolom propozycje szkoleniowe działały w sposób spójny i skoordynowany?; co należy zrobić, aby nauczycielki/n-le po tzw. dyplomowaniu kontynuowali swój rozwój zawodowy? Dotychczasowy system nie spełnia oczekiwań i potrzeb szkół/przedszkoli, nowy natomiast powinien przyczynić się do powstania kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, uwzględniając ich autentyczne potrzeby jako instytucji, a nie tylko potrzeby indywidualne nauczycielek/ n-li;

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

Szkoły i przedszkola - łącznie 62 z terenu całego powiatu:

 • szkoły podstawowe – 28 szkół
 • gimnazja – 12 szkół
 • zasadnicze szkoły zawodowe – 6 szkół
 • technika – 6 szkół
 • licea ogólnokształcące – 8 szkół
 • przedszkola – 2 przedszkola

Liczba nauczycieli/lek objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia to 782 osoby z terenu całego powiatu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, który obejmuje swoim działaniem między innymi podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt kierowany jest do powiatów, które wsparciem mogą objąć szkoły i przedszkola z terenu powiatu po spełnieniu kryteriów dostępu zawartych w dokumentach planistycznych konkursu.

Przystąpienie Powiatu Ostrowskiego do realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.5 przyczyni się do poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Wartość projektu 1.886.232,58 PLN.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 4624