OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zapraszamy na szkolenie
19 września 2013 roku

Zapraszamy na szkolenie

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim organizuje bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Ostrowskiego. Głównym tematem będą zasady przygotowania oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński  - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie odbędzie się 27 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim (sala nr 4  na parterze) w godzinach od 11.00 do 15.00. Do udziału zapraszamy wszystkie organizacje z terenu Powiatu Ostrowskiego, które ubiegają się o dotacje na realizacje zadań publicznych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prawidłowe wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego, a następnie przygotowanie sprawozdania i rozliczenie całego projektu wciąż nastręcza organizacjom sporo problemów. Dlatego Starostwo Powiatowe postanowiło zorganizować bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych właśnie z tej tematyki. Organizatorzy mają nadzieję, że nabyta wiedza pomoże organizacjom przy wypełnianiu aplikacji na 2014 rok.   

Tematyka szkolenia: zasady przygotowania oferty realizacji zadania publicznego:

 • Ogłoszenie konkursowe, na co zwrócić uwagę,
 • Elementy umowy realizacji zadania,
 • Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
 • Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 • Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie,
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,
 • Kontrola realizacji zadania publicznego -terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli,
 • Małe granty,

Prowadzący: Artur Gluziński pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zapisy na szkolenie przyjmuje Beata Klimek, inspektor ds. organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września osobiście w Starostwie Powiatowym (pokój 231 II piętro) lub telefonicznie pod nr telefonu 62 50 48 360.  Liczba miejsc ograniczona.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 268