OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Milionowy program wsparcia dla szkół
24 września 2013 roku

Milionowy program wsparcia dla szkół

W sumie 62 placówki oświatowe zostały objęte „Kompleksowym Programem Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Wart niemal 2 miliony złotych projekt, finansowany jest ze środków unijnych i ma przede wszystkim usprawnić system doskonalenia nauczycieli.

Przedsięwzięcie oficjalnie zainaugurowano w poniedziałek, 16 września 2013r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zespół projektowy wraz z koordynatorem merytorycznym Jerzym Wójcickim spotkał się z dyrektorami wszystkich szkół biorących w nim udział. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 62 placówki oświatowe z terenu powiatu ostrowskiego, w tym: 28 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 6 techników, 8 liceów ogólnokształcących, a także 2 przedszkola. Liczba nauczycieli objętych pilotażem to 782 osoby z terenu powiatu.

* dsc_0019.jpg

* dsc_0016.jpg

- Głównym założeniem projektu jest zmodernizowanie systemu doskonalenia nauczycieli w taki sposób, aby był on spójny z przyjętą strategią rozwoju danej placówki. Uczestnicy projektu będą musieli zmierzyć się z kilkoma problemami, m.in. zdefiniować potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego, spróbować skoordynować podmioty oferujące szkolenia, zmotywować nauczycieli do kontynuowania rozwoju zawodowego po dyplomowaniu – wyjaśnia Robert Kaczmarek, Asystent Koordynatora projektu z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Pośrednio projekt będzie miał wpływ również na uczniów i skutkować będzie wyższym poziomem wiedzy i umiejętności oraz lepszymi wynikami na sprawdzianach i egzaminach końcowych.

* 20130830133719b_png.jpg

Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch lat, od 02 września 2013r. do 30 czerwca 2015r. Powiat Ostrowski pozyskał na jego realizację 1.886.232,58 złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zwycięska aplikacja konkursowa przygotowana została przez zespół projektowy w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 507