OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Zespołu Szkół...
3 października 2013 roku

Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Numer projektu: RPWP.05.02.02-30-003/10

Źródło finansowania: WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego

Całkowita wartość projektu: 1 181 807,24 PLN

Wartość dofinansowania: 886 355,43 PLN

Czas trwania projektu: 09.03.2010 – 03.10.2011

Streszczenie projektu

Przedmiotem realizacji projektu było pozyskanie profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu dydaktycznego (192 szt.) dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZST-E CKU) w Ostrowie Wielkopolskim do: laboratorium pomiarowego, pracowni CNC, pracowni spawalniczej oraz pracowni elektromechaniki pojazdowej. Powstały zatem 4 pracownie do praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia ustawicznego realizowanego przez ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim. Bezpośrednim rezultatem projektu była liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu, która wyniosła 658 osób. Zakupiony sprzęt poprawił warunki kształcenia ustawicznego na terenie powiatu ostrowskiego i przyczynił się do osiągnięcia następujących efektów: zaspokojenie podstawowych potrzeb oświaty powiatu ostrowskiego w zakresie kształcenia zawodowego dla dorosłych w zawodach mechanicznych i motoryzacyjnych, podniesienie jakości nauczania i zdawalności egzaminów zawodowych wśród absolwentów, wypełnienie standardów edukacyjnych w zakresie bazy dydaktycznej wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji do kształcenia dorosłych w zawodach mechanicznych i motoryzacyjnych (technik mechanik o specjalności spawalnictwo, obróbka skrawaniem, technik pojazdów samochodowych ze specjalizacją diagnostyka pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdowy, mechanik pojazdowy, operator maszyn do obróbki skrawaniem, ślusarz), zmniejszenie się liczby osób bez przygotowania zawodowego w powiecie ostrowskim poprzez oferowanie bezpłatnego uzyskania wykształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie osób dorosłych (w tym z terenów wiejskich) poprzez organizację kursów zawodowych, uzyskanie kompetencji zawodowych odpowiadającym potrzebom rynku pracy w zakresie nowoczesnych technologii. Funkcjonowanie w ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp. nowoczesnych pracowni, umożliwia kształcenie ustawiczne na bardzo wysokim poziomie i pozwala na przygotowanie osób dorosłych do pracy w najlepszych przedsiębiorstwach branży zaawansowanych technologii.

* image1

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 257