OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego...
3 października 2013 roku

Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego

Exchanging experiences with in – service training of firemen from County Headquarters of the State Fire Service from Ostrów Wielkopolski

Numer projektu: 2010-1-PL1-LEO03-10677

Źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci (VETPRO)

Całkowita wartość projektu: 77 968,00 PLN

Wartość dofinansowania: 77 968,00 PLN 

Czas trwania projektu: 01.09.2010 – 31.08.2011 

Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Ostrowie Wielkopolskim. Instytucjami partnerskimi w projekcie były Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szentendre (Szentendre Varos Onkormanyzata Hivatasos Tuzoltosaga) oraz Miasto Suhl (organ prowadzący Komendę Miejską Straży Pożarnej w Suhl - Feuerwehr Suhl).

Uczestnikami projektu było 12 strażaków zawodowych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Strażacy, którzy wzięli udział w wymianie są odpowiedzialni za szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, a także członków 101 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Czas trwania projektu, to 12 miesięcy (od września 2010 do sierpnia 2011), natomiast czas trwania mobilności, to 2 razy po 1 tygodniu (tygodniowa wymiana 6-osobowej grupy szkoleniowców w Szentendre oraz tygodniowa wymiana 6-osobowej grupy szkoleniowców w Suhl).

Głównym celem projektu było wspieranie międzynarodowej mobilności osób odpowiedzialnych za szkolenie i kształcenie zawodowe strażaków z terenu Powiatu Ostrowskiego. Celem projektu był również rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego strażaków, dzięki którym wzrasta standard oraz jakość organizowanych szkoleń zawodowych. Poznane podczas wymian w Szentendre i Suhl nowe, innowacyjne metody szkoleniowe, zostały trwale wdrożone do procesu szkolenia zawodowego strażaków z Powiatu Ostrowskiego.

Umożliwienie mobilności strażakom (szkoleniowcom) pozwoliło udoskonalić i zaktualizować ich kompetencje dotyczące nowoczesnej organizacji szkoleń zawodowych dla strażaków. Ponadto możliwość wymiany doświadczeń z niemieckimi i węgierskimi szkoleniowcami (strażakami), porównania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków w Niemczech, na Węgrzech i w Polsce, pozwoliło na zdobycie przez uczestników projektu nowych doświadczeń na skalę europejską dotyczących systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego strażaków w Europie.

Uczestnicy projektu na podstawie posiadanej już wiedzy oraz zdobytych nowych doświadczeń w trakcie wymiany w Suhl i w Szentendre przygotowali multimedialną prezentację na temat stosowanych praktyk szkoleniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i reagowania na zagrożenia specjalistycznych służb ratowniczych w Niemczech i na Węgrzech.

Miejscem pierwszej wymiany była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szentendre, natomiast drugiej - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Suhl. Obie komendy mieszczą się w nowoczesnych obiektach i dzięki swojej znakomitej bazie szkoleniowej oraz kompetentnej kadrze szkoleniowców pozwoliły na profesjonalną realizację projektu.

* image1

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 384