OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych...
3 października 2013 roku

Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. Józefa Gniazdowskiego

Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37350

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Całkowita wartość projektu: 411 458,80 PLN

Wysokość dofinansowania:     100%

Czas trwania projektu: 01.12.2013 – 31.12.2014  

Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. J. Gniazdowskiego. Partnerzy w projekcie to szkoła angielska i niemiecka. Uczestnikami projektu będzie grupa 42 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 3 grupy, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży realizowane będą w 3 grupach, w angielskiej i niemieckiej placówce partnerskiej, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji wymian. Czas trwania staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZSE w Ostrowie Wlkp., poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez grupę 42 uczniów szkoły. Realizacja projektu umożliwi uczniom poznanie innowacyjnych technologii i metod organizacji pracy, zapoznanie się z metodami planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie przedmiotów ekonomicznych i logistycznych.

Dodatkowo uczniowie zapoznają się z obowiązującymi angielskimi i niemieckimi przepisami BHP oraz samą kulturą bezpiecznej pracy. Uczestnicy projektu odbędą staż, jako 1 część swojej szkolnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach branży logistycznej i  ekonomicznej,  w profesjonalnych niemieckich pracowniach nauki zawodu, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Praktyka zawodowa realizowana za granicą to innowacyjne rozwiązanie w porównaniu do wieloletniej tradycji organizacji praktyk zawodowych w kraju. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe.

* image1

* image2

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 672