OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Radni w centrum interwencji
4 grudnia 2013 roku

Radni w centrum interwencji

Pięć osób z terenu Powiatu Ostrowskiego skorzystało z możliwości pobytu w Zespole Interwencji Kryzysowej. Od 2012 roku prowadzeniem tej palcówki zajmuje się Caritas Diecezji Kaliskiej. Postępowanie konkursowe na prowadzenie ośrodka w kolejnych latach - 2014-2015 - ogłasza właśnie Zarząd Powiatu Ostrowskiego.

W 2012 roku realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze działalności na rzecz rodziny upowszechnienia i ochrony praw dziecka - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiat Ostrowski powierzył Caritas Diecezji Kaliskiej – Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas w Ostrowie Wielkopolskim – Powiatowemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.

Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Podstawowym celem Zespołu Interwencji Kryzysowej jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

- Chodzi przede wszystkim o zapewnienie ochrony w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, diagnozę sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób poszkodowanych by zapewnić im kompleksową pomoc oraz stałą współpracę z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy – powiedział Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski.

Na terenie Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas przy ulicy Grunwaldzkiej 72 działał punkt interwencyjno–konsultacyjny, natomiast w uzasadnionych przypadkach miejscem schronienia oraz specjalistycznej pomocy był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem ul. Kotwicka 10, który dysponował odpowiednią bazą lokalową umożliwiającą przyjęcie osób i rodzin w kryzysie.

- Z porad punktu konsultacyjnego do dnia 30 września 2013 roku skorzystało 60 osób, natomiast z pomocy stacjonarnej - całodobowej w Słupi skorzystało 5 osób z terenu Powiatu Ostrowskiego – wyjaśnił Marcin Siudziński dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie.

Z warunkami pobytu oraz z osobami przebywającymi w Ośrodku mogli się także bezpośrednio zapoznać radni powiatowi. W dniu 22 listopada 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem odbyło się  wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu. Dotychczasowe osiągnięcia, i dalsze perspektywy rozbudowy Centrum Caritas przedstawił zebranym ksiądz Tomasz Hojeński.

Poniżej ogłoszenie o postępowaniu konkursowym.

http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3718

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 147