OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzęt dla ostrowskiej policji
2 lipca 2008 roku

Sprzęt dla ostrowskiej policji

Testy do wykrywania narkotyków i substancji odurzających, nowoczesny projektor multimedialny wraz z ekranem oraz panoramiczny monitor LCD zostały przekazane ostrowskiej policji przez Komisje Bezpieczeństwa i Porządku działającą przy staroście ostrowskim.

Komisja obradowała 27 czerwca w Starostwie Powiatowym. W skład komisji, która zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest organem pomocniczym starosty w sprawach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, wchodzą między innymi radni delegowani przez Radę Powiatu oraz przedstawicie Policji, Prokuratury i Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia starosta Włodzimierz Jędrzejak na ręce komendanta powiatowego policji przekazał specjalistyczny sprzęt i materiały, które zostały zakupione z funduszy komisji i będą wykorzystywane w bieżącej, codziennej pracy policjantów.

W mojej ocenie na szczególną uwagę zasługują testy do wykrywania obecności narkotyków i środków odurzających w organizmie, które na przykład w wielu sytuacjach drogowych - obok tradycyjnego alkomatu - stają się niezbędnym narzędziem pracy policjanta. Duża ilość takich testów trafia też za pośrednictwem Policji do poradni pedagogicznych, pedagogów szkolnych i wychowawców, którzy wykorzystują je w prowadzonych działaniach profilaktycznych lub przekazują nieodpłatnie rodzicom i opiekunom uczniów mających problem z uzależnieniami – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Warto dodać, że akcja wspomagania Policji testami „antynarkotykowymi” zapoczątkowana została przez komisję bezpieczeństwa już w 2003 roku. Do tej pory przeznaczono na ten cel ponad 22 tys. zł. Poza testami wśród przekazanego sprzętu znalazł się nowoczesny projektor multimedialny wraz z ekranem oraz panoramiczny monitor LCD.

Sprzęt mulitimedialny bardzo nam się przyda. Do tej pory na każdą odprawę okresową byliśmy zmuszeni pożyczać projektor wraz z oprzyrządowaniem z innych instytucji – najczęściej ze Starostwa Powiatowego. Teraz mamy go już na własność i na pewno znacznie usprawni nam to pracę. Ciesz się również bardzo z przekazanych testów. To sprawa bardzo ważna, albowiem testy pozwalają przede wszystkim rodzicom sprawdzić czy ich dzieci biorą narkotyki - podkreśla komendant powiatowy Policji, inspektor Krzysztof Nadera.

Podczas posiedzenia szefowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej przedstawili również analizę stanu bezpieczeństwa powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 761