OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Beneficjenci Projektu
30 maja 2014 roku

Beneficjenci Projektu

„Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego, zwany dalej Projektem, realizowany jest w okresie od 02 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wsparcie w Projekcie jest bezpłatne i skierowane do Beneficjentów, czyli do 60 szkół i do 2 przedszkoli z terenu Powiatu Ostrowskiego, a tym samym do minimum 743 nauczycielek i 39 nauczycieli objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, jako elementu wsparcia, spełniających kryteria rekrutacji zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Celem głównym Projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia zawodowego nauczycielek/ nauczycieli poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania 60 szkół i 2 przedszkoli.

Proces rekrutacji został przeprowadzony podczas pisania wniosku konkursowego do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w roku 2012. Zakwalifikowano 60 szkół dla dzieci i młodzieży ze wszystkich 8 gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego oraz 2 przedszkola z terenu Ostrowa Wielkopolskiego.

Są to następujące szkoły i przedszkola z 8 gmin Powiatu Ostrowskiego: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Sieroszewice, Sośnie, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, Przygodzice.

Zespół Szkół  Chynowa (SP, GIM), Zespół Szkół  Czarnylas (SP, GIM), Gimnazjum Janków Przygodzki- po rezygnacji- Gimnazjum Przygodzice,  Gimnazjum nr 3 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjum nr 4 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjum Ociąż – po rezygnacji- Gimnazjum Granowiec, Zespół Szkół  Sośnie (SP, GIM),  Gimnazjum Wielowieś, Gimnazjum Wierzbno, I LO Ostrów Wielkopolski, II LO Ostrów Wielkopolski, III LO Ostrów Wielkopolski, IV LO Ostrów Wielkopolski, Liceum Ogólnokształcące Odolanów, Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej Ostrów Wielkopolski, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek Ostrów Wielkopolski (GIM, LO), Przedszkole nr 14 Ostrów Wielkopolski, Przedszkole nr 2 Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa nr 1 Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa nr 5 Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa nr 6 Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa Biskupice Ołoboczne, Szkoła Podstawowa Bogdaj, Szkoła Podstawowa Cieszyn, Szkoła Podstawowa Dębnica, Szkoła Podstawowa Spółdzielnia „Edukator” Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa Gostyczyna, Szkoła Podstawowa Huta, Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny, Zespół Szkół Koryta (SP, GIM), Szkoła Podstawowa Lamki, Szkoła Podstawowa Ligota, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Łąkociny, Szkoła Podstawowa Masanów, Szkoła Podstawowa Parczew, Szkoła Podstawowa Pawłów, Szkoła Podstawowa Przygodziczki, Szkoła Podstawowa Radłów, Szkoła Podstawowa Sieroszewice, Szkoła Podstawowa Słaborowice, Zespół Szkół w Sobótce (SP, GIM), Szkoła Podstawowa Strzyżew, Gimnazjum Świeca, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH), Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH), Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH), Zespół Szkół Usługowych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice (ZSZ, TECH, LO).

Kryteria rekrutacji szkół były następujące:

 • co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu i egzaminu kończącego dany etap edukacyjny w 2012 r., a także 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się powyżej tej średniej;
 • w każdym przedszkolu objętym projektem zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli,
 • szkoła/przedszkole mogła otrzymać wsparcie tylko raz,
 • ze względu na reformę programową wprowadzaną od 1 września 2012 r. do udziału w projekcie zakwalifikowano wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Ostrowskiego.

 

Kryteria rekrutacji uczestników/uczestniczek w ramach RPW były następujące:

1) Po przeprowadzeniu diagnozy w 60 szkołach i 2 przedszkolach dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną zdecydował, kto weźmie udział we wsparciu – w pierwszej kolejności przyjmowane były osoby, których zakres nauczania jest zbieżny z potrzebami wynikającymi z przeprowadzonej w placówce diagnozy.

Kryteria rekrutacji uczestniczek/uczestników sieci współpracy i samokształcenia były następujące:

 • w 4. wybranych sieciach mogą uczestniczyć nauczycielki/nauczyciele wszystkich przedmiotów mieszczących się w ramowym planie nauczania szkoły/ przedszkola,
 • w wybranej sieci dyrektorskiej uczestniczą obowiązkowo dyrektorka/dyrektor szkoły/przedszkola lub ich zastępcy; w przypadku zespołu szkół – uczestniczy 1 osoba,
 • do uczestnictwa w sieci zakwalifikowana została co najmniej 1 osoba z każdej szkoły i przedszkola.

W Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” (nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-139/12) zawarto prawa i obowiązki nauczycielek i nauczycieli, czyli Beneficjentów Ostatecznych. Prezentujemy je poniżej.

Uczestniczki/uczestnicy Projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w Projekcie formach wsparcia. Ponadto uczestniczki/uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, materiały biurowe i będą korzystać z bezpłatnego cateringu organizowanego podczas zajęć (przerwy kawowe podczas warsztatów i wykładów.

Uczestniczki/uczestnicy mają prawo do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu zajęć pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

Uczestniczki/uczestnicy zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach, potwierdzania udziału na liście obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych.

Uczestniczki/uczestnicy mają obowiązek wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet, testów i wypełniania ewentualnych innych dokumentów projektowych w zakresie monitoringu i ewaluacji działań projektowych.

Uczestniczki/uczestnicy zobowiązani są do informowania Zespołu Zarządzającego ewentualnych zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utrata lub zmiana miejsca zatrudnienia oraz dane kontaktowe.

W przypadku nieobecności na zajęciach uczestniczki/uczestnicy mają obowiązek przedłożenia do 5 dni od daty nieobecności oświadczenia o przyczynach nieobecności. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć jest udział w min. 80% zajęć. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach 20% nieobecności, w tym również zwolnienia lekarskie.

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa określono także zasady rezygnacji Beneficjentów Ostatecznych.

Uczestniczki/uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w Projekcie. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych, należy wówczas wypełnić oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez uczestniczkę/uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń, przy założeniu, że podniesienie kwalifikacji przez uczestniczkę/uczestnika do końca roku szkolnego 2013/2014 lub 2014/2015 będzie możliwe do osiągnięcia. Decyzję podejmie SORE wraz z Radą Pedagogiczną i Zespołem Zarządzającym.

W przypadku rezygnacji szkoły lub przedszkola z udziału w Projekcie, wolne miejsce zajmuje szkoła lub przedszkole z tzw. listy rezerwowej.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 444