OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Personel Projektu
30 maja 2014 roku

Personel Projektu

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, zwani dalej SORE wyłonieni zostali na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zatrudnieni zostali na podstawie umów cywilnoprawnych. Otrzymali oni przydział następujących placówek oświatowych:

warHieronim Duczmal - SORE 1

1- 2. Zespół Szkół Chynowa (SP, GIM)
3-5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice (ZSZ, TECH, LO)
6-7. Zespół Szkół Czarnylas (SP, GIM)
8. Szkoła Podstawowa Przygodziczki

Anna Galant - SORE 2

1. Gimnazjum nr 3 Ostrów Wielkopolski
2. Gimnazjum Wierzbno
3- 4. Zespół Szkół Ekonomicznych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH )
5. Gimnazjum Wielowieś
6. Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny
7- 8. Zespół Szkół  Sośnie (SP, GIM)

Marek Koliński - SORE 3

1- 2. Zespół Szkół Usługowych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH)
3. Szkoła Podstawowa Strzyżew
4. Szkoła Podstawowa Słaborowice
5. III LO Ostrów Wielkopolski
6. Szkoła Podstawowa nr 6 Ostrów Wielkopolski
7. Szkoła Podstawowa Parczew
8. Szkoła Podstawowa Pawłów

Beata Misiek - SORE 4

1.Przedszkole nr 14 Ostrów Wielkopolski
2.Przedszkole nr 2 Ostrów Wielkopolski
3.Szkoła Podstawowa Spółdzielni Edukator Ostrów Wielkopolski
4.Szkoła Podstawowa Bogdaj
5.Szkoła Podstawowa Cieszyn
6- 7. Zespól Szkół Sióstr Salezjanek Ostrów Wielkopolski (GIM, LO)

Anna Opłocka - SORE 5

1. I LO Ostrów Wielkopolski
2. Szkoła Podstawowa nr 1 Ostrów Wielkopolski
3. Gimnazjum nr 4 Ostrów Wielkopolski
4-5. Zespół Szkół Transportowo- Elektrycznych CKU Ostrów Wielkopolski( ZSZ, TECH)
6. Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej Ostrów Wielkopolski
7. Gimnazjum Świeca
8. Szkoła Podstawowa nr 5 Ostrów Wielkopolski

Maria Pawlak - SORE 6

1- 2. Zespół Szkól Koryta (SP, GIM)
3. Szkoła Podstawowa Biskupice Ołoboczne
4. Szkoła Podstawowa Ligota
5- 6. Zespół Szkół Budowlano- Energetycznych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH)
7.Gimnazjum Granowiec

Renata Sroka  - SORE 7

1. Szkoła Podstawowa Masanów
2. IV LO Ostrów Wielkopolski
3. Liceum Ogólnokształcące Odolanów
4. Szkoła Podstawowa Gostyczyna
5- 6. Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski (ZSZ, TECH)
7. Szkoła Podstawowa Huta
8. II Liceum Ogólnokształcące Ostrów Wielkopolski

Maria Wójcicka - SORE 8

1.-2. Zespól Szkół Sobótka [ SP +GIM];
3. Szkoła Podstawowa Sieroszewice
4. Szkoła Podstawowa Lamki
5. Szkoła Podstawowa Łąkociny
6. Szkoła Podstawowa Radłów
7. Szkoła Podstawowa Dębnica
8. Gimnazjum Przygodzice

SORE w okresie od września do grudnia 2013 roku podjęli następujące działania podstawowe działania w Projekcie:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej w przydzielonych placówkach;
 • cykliczne konsultacje indywidualne i zbiorowe w przydzielonych placówkach z dyrektorami, radami pedagogicznymi oraz wyłonionymi zespołami zadaniowymi w celu przygotowania Rocznych Planów Wspomagania, zwanych dalej RPW;
 • opracowanie roboczych wersji RPW dla poszczególnych placówek i przekazanie ich do konsultacji zespołom zadaniowym;
 • opracowanie ostatecznych wersji RPW z uwzględnieniem uwag nauczycielek i nauczycieli z poszczególnych placówek i ich przedstawienie do akceptacji przez Koordynatora Projektu;
 • przedstawienie zaakceptowanych wersji RPW do formalnego zatwierdzenia przez rady pedagogiczne poszczególnych placówek.

Podstawowe działania SORE w okresie styczeń- luty 2014 roku:

 • konsultacje indywidualne z przedstawicielami firmy, która wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkoleniowej w Powiecie Ostrowskim w celu doprecyzowania tematyki szkoleń i konsultacji w ramach realizacji zapisów RPW;
 • konsultacje indywidualne ze specjalistami i ekspertami prowadzącymi szkolenia i konsultacje w ramach RPW w celu doprecyzowania oczekiwań nauczycielek i nauczycieli i ich zapisania w tzw. ankietach sukcesu;
 • udział w wybranych szkoleniach i konsultacjach w poszczególnych placówkach w celu monitorowania ich przebiegu.

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia, zwani dalej koordynatorami, również wyłonieni zostali na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatrudniono ich na podstawie umów cywilnoprawnych.

Utworzono w Projekcie 5. tematycznych sieci współpracy i samokształcenia, których celem jest wymiana doświadczeń między uczestniczkami/uczestnikami, nawiązywanie kontaktów i współpracy, stałe podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie wsparcia metodycznego i oraz pracę zdalną na udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji platformie internetowej. Tematy sieci zostały wybrane przez dyrektorki/dyrektorów szkół i przedszkoli po konsultacjach z radami pedagogicznymi w wyniku diagnoz przeprowadzonych w roku 2012 i w 2013 roku przez Koordynatora ds. Doradców Metodycznych w Powiecie Ostrowskim.

W wyniku rankingu najwięcej wskazań uzyskały następujące sieci:

Sieć dyrektorska: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły;

Sieci tematyczne adresowane do nauczycielek i nauczycieli to:

 • Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania,
 • Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
 • Promocja i budowanie wizerunku szkoły,
 • Nauczyciele pracują zespołowo.

Koordynatorami tych sieci zostali w kolejności podanych wyżej tematów: Jan Bartczak, Dorota Musiał, Anna Staszak, Małgorzata Lucińska oraz Iwona Wojciechowska.

W każdej z 5. sieci są 2 grupy 25-32 osobowe. Proces rekrutacji do poszczególnych sieci przeprowadzili koordynatorzy w ścisłej współpracy z Koordynatorem Projektu.

W okresie od września do grudnia 2013 roku oraz od stycznia do lutego 2014 r. wykonali oni następujące działania podstawowe:

 • przygotowanie harmonogramu pracy sieci;
 • zaproszenie uczestników i włączenie ich do sieci informatycznej (nadanie uprawnień, włączenie do grup dyskusyjnych);
 • organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;
 • pozyskanie ekspertów zewnętrznych – specjalistów w zakresie tematu pracy sieci;
 • bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na platformie);
 • udostępnianie materiałów samokształceniowych (praca na platformie).

Koordynatorzy sieci przeprowadzili ponadto diagnozy wstępne.

W ramach Projektu wyłoniono także w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. ponadto 3 specjalistów stanowiących Grupę Monitorującą Zatrudniono ich na podstawie umów cywilnoprawnych.

Katarzyna Wardeńska -  specjalista nr 1 ds. psychologii i pedagogiki (PPP) wykonującej zadania statutowe w placówce zajmującej się poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

Jej podstawowe zadania to:

 • opiniowanie Rocznych Programów Wspomagania (RPW) dla 62 szkół/ przedszkoli pod kątem ich zgodności z psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, a w przypadku niezgodności, wskazanie kwestii do uzupełnienia;
 • udział w pracach Grupy Monitorującej i Zespołu Nadzorującego Projekt- w tym współudział w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu wyników tzw. ankiet sukcesu udziału w Projekcie;
 • współudział w opracowaniu Powiatowego Programu Wspomagania, zwanego dalej PPW, a następnie jego permanentne monitorowanie.

Mariusz Chojnacki - specjalista nr 2 ds. doskonalenia nauczycieli (PDN) wykonujący zadania statutowe w placówce zajmującej się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. (Od 12 września 2014r. Małgorzata Juda-Mieloch w wyniku przetargu nieograniczonego po rozwiązaniu umowy z Mariuszem Chojnackim)

Jego podstawowe zadania to:

 • opiniowanie programów szkoleń, konsultacji zbiorowych pod kątem ich zgodności z priorytetami państwa w zakresie polityki oświatowej oraz zgodności z polityką unijną w zakresie edukacji- w ramach 2 ofert RPW – dla 62 szkół/przedszkoli; w przypadku niezgodności, wskazać kwestii do uzupełnienia;
 • udział w pracach Grupy Monitorującej i Zespołu Nadzorującego Projekt- w tym współudział w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu wyników tzw. ankiet sukcesu udziału w Projekcie;
 • współudział w opracowaniu Powiatowego Programu Wspomagania, zwanego dalej PPW, a następnie jego permanentne monitorowanie.

Bogumiła Celer - specjalista nr 3 ds. bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (PBP) wykonującej zadania statutowe w placówce zajmującej się prowadzeniem publicznej biblioteki pedagogicznej.

Jej podstawowe zadania to:

 • opracowywanie tematycznych bibliografii w wersji on-line do 2 ofert RPW dla 62 szkół/ przedszkoli- na podstawie przekazanego wykazu tematów szkoleniowych;
 • udział w pracach Grupy Monitorującej i Zespołu Nadzorującego Projekt- w tym współudział w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu wyników tzw. ankiet sukcesu udziału w Projekcie;
 • współudział w opracowaniu Powiatowego Programu Wspomagania, zwanego dalej PPW, a następnie jego permanentne monitorowanie.

Ponadto w Projekcie funkcjonuje Zespół Zarządzający w następującym składzie:

Jerzy Wójcicki - Koordynator Projektu.

Wyłoniony został także w przetargu nieograniczonym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jego podstawowe zadania to:

 • planowanie, koordynacja oraz nadzorowanie pracy osób, zaangażowanych we wdrażanie     Projektu,
 • weryfikacja rezultatów poszczególnych etapów prac,
 • nadzór nad realizacją ofert doskonalenia,
 • nadzór nad realizacją RPW,
 • nadzór nad realizacją działań Grupy Monitorującej PPW,
 • zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentami strategicznymi,
 • parafowanie i zatwierdzanie wszystkich pism związanych z realizacją Projektu,
 • odpowiedzialność za całość realizacji Projektu - w tym bieżąca organizacja prac, nadzór nad     harmonogramem i budżetem oraz odpowiednim poziomem merytorycznym szkoleń     i konsultacji,
 • monitorowanie pracy trenerów i specjalistów,
 • kierowanie pracami całego Zespołu Zarządzającego Projektem.

Robert Kaczmarek - Asystent Koordynatora Projektu.

Zatrudniony jako pracownik Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększony dodatek do wynagrodzenia.

Jego podstawowe zadania to:

 • pomoc Koordynatorowi w realizacji zadań w Projekcie- w tym zastępstwo Koordynatora w momencie jego choroby lub urlopu;
 • nadzór nad wszystkimi szkołami i przedszkolami biorącymi udział w Projekcie;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej Projektu;
 • współpraca z IP2;
 • nadzór nad opracowaniem narzędzi promocyjnych;
 • przygotowanie artykułów medialnych;
 • nadzór nad prawidłowym oznakowaniem materiałów promocyjnych, materiałów dydaktycznych i sprzętu.

Marcin Woliński - Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości.

Zatrudniony jako pracownik Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – zwiększony dodatek do wynagrodzenia.

Jego podstawowe zadania to:

 • przygotowanie formularzy PEFS;
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji Projektu;
 • terminowe przygotowanie umów i rachunków dla Zespołu Projektowego i pozostałych osób zatrudnionych w Projekcie;
 • nadzór nad zgodnością realizacji przeprowadzanych godzin zajęć z zawartymi umowami.

Tomasz Sobczak - Menadżer Projektu.

Zatrudniony jako pracownik Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – zwiększony dodatek do wynagrodzenia.

Jego podstawowe zadania to:

 • zapewnienie zgodności realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z wytycznymi oraz z innymi dokumentami;
 • przygotowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu, m.in. wniosków o płatność;
 • przygotowanie wniosku o płatność końcową i zamknięcie Projektu;
 • monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego (w tym monitorowanie realizacji zakładanych wskaźników);
 • kontrola wewnętrzna przebiegu działań w Projekcie.
Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 791