OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Naczelnik Wydziału - Arleta Łąkowska
1 września 2007 roku

Naczelnik Wydziału - Arleta Łąkowska

1. Wydział Organizacyjno - Administracyjny zapewnia funkcjonowanie Starostwa w zakresie: spraw organizacyjnych, obsługi biurowej Zarządu i Rady, prowadzenia sekretariatu Starosty, przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, obsługi obywateli, informacji, spraw kadrowych, spraw szkoleniowych, realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, informatyzacji i spraw administracyjno-gospodarczych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

2.1. w zakresie obsługi biurowej Zarządu i Starosty:
1) obsługa posiedzeń Zarządu,
2) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
4) prowadzenie sekretariatów Starosty, członków Zarządu i Sekretarza.

2.2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) opracowywanie projektu Statutu i Regulaminu Starostwa oraz ich nowelizacja,
2) opracowywanie projektów Regulaminu Pracy Starostwa, aktów prawnych Starosty oraz kontrola ich realizacji,
3) nadzorowanie prawidłowego przygotowywania aktów prawnych Zarządu oraz kontrola ich realizacji,
4) organizacja i obsługa narad Starosty i posiedzeń Zarządu,
5) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
6) koordynowanie wykonania planów pracy Starostwa,
7) prowadzenie rejestrów: upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty, aktów wewnętrznych oraz uchwał organów samorządu powiatowego,
8) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
9) współpraca z organami policji, straży i innymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10) prowadzenie archiwum zakładowego.

2.3. w zakresie kontroli:
1) prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów,
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz
realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
2) udział, na polecenie Starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad powierzonymi zadaniami,

2.4. w zakresie skarg i wniosków:
1) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, a także prowadzenie ich centralnego rejestru.

2.5. w zakresie spraw kadrowych:
1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powołanych przez Starostę,
2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw dotyczących stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy, odznaczeń, a także zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
3) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych oraz prowadzenie stosownych rejestrów,
4) koordynowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa, prowadzenie praktyk zawodowych,
5) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie stosowania postanowień Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa,
6) sporządzanie sprawozdań statystycznych.

2.6. w zakresie funkcjonowania Rady Powiatu:
1) obsługa Rady i jej Komisji w zakresie kancelaryjno- biurowym poprzez:
a) przygotowywanie i obsługę sesji Rady i posiedzeń Komisji,
b) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i poszczególnych Komisji,
c) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków Rady,
d) współpracę z wydziałami przy realizacji zadań zawartych w uchwałach Rady.

2.7. w zakresie informatyzacji:
1) obsługa Starostwa w zakresie informatycznym poprzez zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej,
2) prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,
3) zabezpieczanie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
4) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
informatycznego,

2.8. w zakresie zamówień publicznych:
1) prowadzenie spraw związanych z procedurami przetargowymi i realizacją postanowień ustawy o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów tej ustawy,
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań, protestów,
3) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,

2.9. z zakresu spraw administracyjno – gospodarczych:
1) prowadzenie spraw dotyczących inwestycji, remontów oraz konserwacji budynków Starostwa,
2) zabezpieczanie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
3) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
4) gospodarowanie lokalami, środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia Starostwa,
5) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz spraw związanych z wykonywaniem inwentaryzacji w Starostwie,
6) opracowywanie i realizacja planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału,
7) gospodarowanie taborem samochodowym, zabezpieczenie łączności oraz informacji dla interesantów,
8) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
9) załatwianie całokształtu spraw związanych z prenumeratą literatury, pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi na terenie urzędu,
10) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

Odwiedzin: 2847