OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia...
25 sierpnia 2014 roku

Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego trenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-002/14

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013 

Całkowita wartość projektu: 931.700,00 PLN

Wartość dofinansowania:     698.775,00 PLN

Czas trwania projektu: 01.07.2014 – 30.06.2015  

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest pozyskanie pełnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie terenu pod inwestycje. Produktem projektu będzie Liczba przygotowanych dokumentów (1 szt.) w 2015 roku. W skład jednej sztuki kompletu dokumentacji wchodzić będą następujące dokumenty: koncepcja inwestycji, mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne, ekspertyzy rozprzestrzeniania się hałasu, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne, projekty sieci wodociągowej, gazowej, GPZ, sieci rozdzielczej elektrycznej, sieci teletechnicznej i teleinformacyjnej, mostu i dróg oraz oświetlenia dróg dojazdowych, studium wykonalności dotyczące planowanej inwestycji strategicznej. Rezultatem projektu będzie Liczba uzyskanych pozwoleń i decyzji w 2016 roku. Będzie to jedna sztuka kompletu pozwoleń i decyzji, których konieczność uzyskania będzie wynikać bezpośrednio z uwarunkowań prawnych umożliwiających realizację inwestycji.

Dofinansowanie do dokumentacji umożliwi realnie myśleć o inwestycji mającej na celu uzbrojenie 100ha terenów pod inwestycje, który znajduje się w zachodniej części miejscowości Przygodzice, w Gminie Przygodzice, w Powiecie Ostrowskim. W chwili obecnej na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz Południowej Wielkopolski nie ma takiego terenu. Inwestycja w infrastrukturę może umożliwić pozyskanie nowych inwestorów chętnych postawić swoje zakłady pracy a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia na omawianym terenie. Planowany teren inwestycyjny umożliwi rozpoczęcie działalności usługowej i produkcyjnej nowym podmiotom gospodarczym. Planowana inwestycja skierowana jest do każdego potencjalnego inwestora bez ograniczeń z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 2560