strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwszy rok wspomagania szkół za nami
28 sierpnia 2014 roku

Pierwszy rok wspomagania szkół za nami

Powiat Ostrowski zakończył pierwszy rok realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

zdjecie

- W projekcie współfinansowanym z UE biorą udział 62 szkoły i przedszkola z terenu powiatu znajdujące się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także znajdujące się powyżej tej średniej. Dodatkowo do projektu zakwalifikowano wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i 2 przedszkola zatrudniające powyżej 5 pracowników – tłumaczy Starosta Ostrowski Paweł Rajski

W zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia, łącznie z udziałem w sieciach współpracy objęto 1131 nauczycieli, w tym 868 kobiet i 263 mężczyzn. Zwrócono się do wszystkich z nich o opinie na temat efektów, jakie przyniósł pierwszy rok realizacji projektu.

zdjecie

- Bardzo wysoko oceniam merytorykę, zaangażowanie i umiejętność przekazania wiedzy przez eksperta zewnętrznego w dziedzinie psychologii człowieka. Chciałabym, aby ta osoba prowadził z nami szkolenia w kolejnym roku szkolnym – napisała jedna z nauczycielek biorąca udział w projekcie.

Realizacja projektu wynika z opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie systemowych propozycji zmian w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli. System, który ma być wdrażany zakłada powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły, towarzyszenie nauczycielom na każdym etapie wprowadzania zmian, zapewnienie możliwości uczenia się nauczycieli oraz poprzez wymianę doświadczeń utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

- Podejmowane w ramach projektu działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, w których w ostatnich latach zaszły istotne zmiany - dodaje Koordynator projektu Jerzy Wójcicki.

Najważniejsze założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli w ramach projektu to: prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły/przedszkola, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli; organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu.

- Powiat Ostrowski bierze udział w tym projekcie, aby umożliwić szkołom skorzystanie z dodatkowej oferty szkoleniowej, poza subwencją oświatową.. Szkolenia i konsultacje dla rad pedagogicznych są całkowicie bezpłatne, a wartość całego dofinansowania to blisko 2 mln złotych – tłumaczy Robert Kaczmarek asystent koordynatora projektu z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt przygotowano w ramach priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 368