OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwszy rok wspomagania szkół za nami
28 sierpnia 2014 roku

Pierwszy rok wspomagania szkół za nami

Powiat Ostrowski zakończył pierwszy rok realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

* dsc_1625

- W projekcie współfinansowanym z UE biorą udział 62 szkoły i przedszkola z terenu powiatu znajdujące się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także znajdujące się powyżej tej średniej. Dodatkowo do projektu zakwalifikowano wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i 2 przedszkola zatrudniające powyżej 5 pracowników – tłumaczy Starosta Ostrowski Paweł Rajski

W zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia, łącznie z udziałem w sieciach współpracy objęto 1131 nauczycieli, w tym 868 kobiet i 263 mężczyzn. Zwrócono się do wszystkich z nich o opinie na temat efektów, jakie przyniósł pierwszy rok realizacji projektu.

* dsc_1623

- Bardzo wysoko oceniam merytorykę, zaangażowanie i umiejętność przekazania wiedzy przez eksperta zewnętrznego w dziedzinie psychologii człowieka. Chciałabym, aby ta osoba prowadził z nami szkolenia w kolejnym roku szkolnym – napisała jedna z nauczycielek biorąca udział w projekcie.

Realizacja projektu wynika z opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie systemowych propozycji zmian w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli. System, który ma być wdrażany zakłada powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły, towarzyszenie nauczycielom na każdym etapie wprowadzania zmian, zapewnienie możliwości uczenia się nauczycieli oraz poprzez wymianę doświadczeń utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

- Podejmowane w ramach projektu działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, w których w ostatnich latach zaszły istotne zmiany - dodaje Koordynator projektu Jerzy Wójcicki.

Najważniejsze założenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli w ramach projektu to: prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły/przedszkola, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli; organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu.

- Powiat Ostrowski bierze udział w tym projekcie, aby umożliwić szkołom skorzystanie z dodatkowej oferty szkoleniowej, poza subwencją oświatową.. Szkolenia i konsultacje dla rad pedagogicznych są całkowicie bezpłatne, a wartość całego dofinansowania to blisko 2 mln złotych – tłumaczy Robert Kaczmarek asystent koordynatora projektu z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt przygotowano w ramach priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 416