OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs dla organizacji pozarządowych
12 grudnia 2014 roku

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 31 grudnia 2014 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie działalności w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2015 roku. Na ten cel Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę ponad 200 tys. zł.

Z budżetu powiatu dofinansowane mogą być przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w terminie od 20 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Łącznie na ten cel wyasygnowanych zostanie 217 tys. zł podzielone na poszczególne obszary.

I tak na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono 60 tys. zł. W ramach tego działu mogą być dofinansowane następujące działania: integracja społeczna poprzez organizację imprez kulturalnych promujących Powiat Ostrowski, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Powiatu, wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii Powiatu Ostrowskiego, wspieranie czytelnictwa, organizacja imprez popularyzujących kulturę muzyczną plastyczną, teatralną i taneczną wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Na zadania w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono 10 tys. zł. Z tych środków mogą być dofinansowane przedsięwzięcia promujące szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski: olimpiady, konkursy i turnieje, warsztaty edukacyjne, działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne dotyczące Unii Europejskiej dla uczniów z terenu Powiatu Ostrowskiego, działania edukacyjno–szkoleniowe dotyczące praw dziecka, w szczególności prawa do życia w bezpiecznym środowisku bez przemocy, działania wspierające rozwój edukacyjny, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także przedsięwzięcia sprzyjające kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości wobec różnić etnicznych rasowych i religijnych.

Kwotę 100 tys. złotych przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Z tych środków mogą być dofinansowane: imprezy sportowe dla szkół ponadgimnazjalnych, zawody o charakterze sportowo-obronnym i sportowo-pożarniczym, imprezy cykliczne związane z promocją i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Czwartym obszarem jest dofinansowanie imprez i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz promujących walory turystyczno – krajobrazowe Powiatu Ostrowskiego oraz działań propagujących turystykę i krajoznawstwo wśród mieszkańców naszego powiatu. Na ten cel przeznaczono 27 tys. zł.

Na ochronę i promocję zdrowia zarezerwowano 10 tys. zł. W ramach tych środków dofinansowane mogą być działania z zakresu rehabilitacji ruchowej osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, ochrony osób starszych i nieuleczalnie chorych, promocja zdrowia wśród mieszkańców.

Na zadania w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pula środków wynosi 10 tys. zł. Z tego sfinansowane mogą być projekty z zakresu przygotowania do roli interwenta przeciwdziałającego sytuacjom patologicznym i kryzysowym, propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych zagrożeń.

Oferty należy składać do 31 grudnia 2014 roku, na specjalnym formularzu. Szczegółowe informacje można także uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych - Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie, Anna Kryjom, nr tel. 62 50-48-360 e-mail: op@powiat-ostrowski.pl, a także w BIP-ie, zakładka organizacje pozarządowe.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 274