OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowano międzynarodowe projekty
15 grudnia 2014 roku

Podsumowano międzynarodowe projekty

W sumie 408 osób skorzystało z międzynarodowych staży, szkoleń i wymian realizowanych przez Powiat Ostrowski w 2014 roku. Wartość projektów sfinansowanych w całości ze środków UE przekroczyła 3 miliony złotych.

Międzynarodowe projekty mobilności realizowane w Powiecie Ostrowskim w 2014 roku podsumowano na konferencji w dniu 12 grudnia 2014 roku. W międzynarodowych stażach, szkoleniach oraz wymianach finansowanych z programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczyło: 301 uczniów, 65 nauczycieli i 12 dyrektorów szkół powiatowych, a także 18 strażaków oraz 12 przedsiębiorców z terenu powiatu ostrowskiego.

W mijającym roku zrealizowano 10 projektów o łącznej wartości:  3 087 397,00 PLN,przy czym dofinansowanie wynosiło 100%.

zdjecie

- Myślę, że po to pozyskujemy środki unijne,  próbujemy uaktywniać młodzież, aby mogła doskonalić język obcy, ale przede wszystkim po to aby obserwować dobre praktyki tych państw europejskich, za którymi po epoce komunizmu byliśmy mocno opóźnieni. 25 lat temu, kiedy rozpoczynały się przemiany w Polsce nasz poziom życia w stosunku do zachodnich Niemiec miał się jak 1:10, obecnie ten dystans wynosi 1:3. Nadal mamy wiele do nadrobienia, dlatego tak ważne oprócz inwestycji są tzw. projekty miękkie stawiające na rozwój człowieka – powiedział do młodzieży Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Warto zaznaczyć, że Powiat Ostrowski w ramach projektów unijnych współpracuje z 8 partnerami zagranicznymi. Najwięcej uczestników odwiedziło Niemcy (267 uczestników) oraz Wielką Brytanię (101 uczestników), ale Polacy odwiedzali również Francję (20 uczestników) i Włochy (20 uczestników).Tegoroczne projekty zagraniczne objęły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Ostrowski.

Podczas konferencji uczestnicy projektów przedstawili prezentacje z wyjazdów i filmy obrazujące ich efekty. Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Antje Strauch, która odniosła się do kwestii doskonalenia zawodowego uczniów szkół zawodowych oraz strażaków KP PSP z Ostrowa Wielkopolskiego w kierowanej przez nią placówce czyli Handwerkskammer Südthüringen Berufsbildungs und Technologiezentrum Rohr-Kloster w Niemczech.

- Kształcimy w ponad 30 zawodach, w tym rzemieślników w pełnym zakresie od czeladnika do mistrza. Nasze centrum zajmuje 13 ha powierzchni i wciąż się rozwija. Naszą dumą jest budynek szkoleniowy ze stanowiskami pracy odwzorowanymi w skali 1:1, w którym równocześnie ćwiczą się murarze, cieśle, elektrycy, instalatorzy urządzeń sanitarnych a nawet solarnych. Niezwykle przydatny jest symulator wybuchów gazu, na którym szkolą się strażacy oraz instalatorzy sieci gazowych. Nowością jest trójwymiarowy laser, który do spawania wykorzystuje proszek metalowy lub z tworzywa sztucznego oraz cyfrowy rentgen, który pozwala na skontrolowanie jakości spawu – poinformowała Antje Strauch, Dyrektor BTZ Rohr – Kloster.

zdjecie

Dzięki projektom unijnym polska młodzież może korzystać z nowoczesnych metod nauczania w takich ośrodkach jak BTZ. W 2014 roku centrum szkolenia zawodowego w Rohr-Kloster gościło 140 uczniów z Powiatu Ostrowskiego.

- Uczniowie z Polski przyjeżdżają do nas bardzo dobrze przygotowani teoretycznie, a u nas mogą swoją wiedzę ugruntować w praktyce. Polska młodzież prezentuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, dlatego cieszę się, że możemy wzajemnie się od siebie uczyć – dodała A. Strauch.

Warto dodać, że w BTZ gościli również strażacy w ramach projektu pn.: „Europejski strażak – wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, KP PSP w Krotoszynie i KM PSP w Kaliszu”.

- Przede wszystkim mieliśmy okazję poznać techniki działań ratowniczo – gaśniczych niemieckich strażaków i skonfrontować je z naszymi. Niemcom możemy pozazdrościć bazy szkoleniowej. W BTZ stanowiska symulacyjne pozwalają w sposób namacalny poznać specyfikę zagrożeń ze strony gazu znajdującego się w instalacjach nadziemnych,  podziemnych i wewnątrz budynków. Bardzo wysoko oceniam bazę dydaktyczną, w której skład wchodzą całe budynki i inne obiekty pozwalające w sposób realistyczny przeprowadzić symulację np. pożaru w budynku, katastrof drogowych czy kolejowych – powiedział st. kpt. Roman Matecki z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy zaprezentowali także projekty europejskich staży zawodowych dla uczniów realizowane przez Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w zawodzie kucharza, cukiernika, mechatronika, ekonomisty, technika urządzeń melioracyjnych, mechanika samochodowego i mechanika pojazdów rolniczych. Podsumowaniem staży było wręczenie uczniom zaświadczeń i certyfikatów.

zdjecie

zdjecie

- Staże zawodowe uczniów w Niemczech czy Anglii są wspaniałą reklamą szkoły. Od trzech lat mamy bardzo dobry nabór do szkoły, pomimo niżu demograficznego jest on na stałym poziomie. Poznanie przez uczniów bogatego wyposażenia u zagranicznych partnerów mobilizuje szkołę do zakupu nowego sprzętu do pracowni specjalistycznych, tak było w przypadku mechatroniki. Wielu uczniów po stażu kontynuuje swoje zainteresowania technologiami w dziedzinie sterowników, oprogramowania i bierze udział np. w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. W tym roku mieliśmy kilkunastu finalistów, co przekłada się na pozycję szkoły w rankingu szkół technicznych, a nauczycieli mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy – stwierdził Eugeniusz Namysł, dyrektor ZST.

zdjecie

- Jako szkoła zawodowa powinniśmy kształcić w tzw. kluczowych kompetencjach zawodowych. Takimi kompetencjami są m.in. umiejętność komunikowania się, współdziałania ale przede wszystkim umiejętności zawodowe, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy. Staże zagraniczne pokazują jak pracować w warunkach najbardziej zbliżonych do tych panujących u pracodawcy, poza tym uczą umiejętności językowych i otwartości na świat – mówi dyrektor ZSU Dariusz Kaczmarek.

Udział w tego typu stażach zaowocował podpisaniem przez ZSU porozumienia z hiszpańską siecią hoteli, gdzie uczniowie wyjeżdżają tym razem sami, jako osoby pełnoletnie na dwumiesięczne staże i praktyki bez obaw o barierę językową czy kulturową.

Ciekawostką był projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Usługowych ze wspólnym kształceniem nauczycieli i pracodawców: „Świat Wina – europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Ostrowa Wielkopolskiego”.

- Myślę, że w tym kierunku będzie zmierzała ewaluacja projektów europejskich, ponieważ to pracodawcy przygotowują przyszłych pracowników wspólnie ze szkołą. Czyli tak naprawdę ten proces edukacyjny zamknął się w obrębie ucznia, nauczyciela i pracodawcy. Wszystkie te podmioty miały okazje zweryfikować swoją wiedzę podczas staży zagranicznych i to powinno skutkować tym, że uczniowie będą lepiej przygotowani do swojego zawodu – dodał D. Kaczmarek dyr. ZSU.

Z zagranicznych wzorców czerpali również językowcy, którzy wzięli udział w projekcie pt. „Staże zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego”.

- Mieliśmy okazję zaobserwować pracę nauczycieli brytyjskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ważną rolę w procesie nauczania odgrywa tam uczeń. Nauczyciel nie jest tutaj ekspertem podającym wiedzę na tacy w formie wykładu tylko pełni rolę moderatora, który motywuje uczniów do pracy w grupie lub parach oraz dochodzenia do odpowiedzi samemu. Uczeń pełni rolę odkrywcy na takich zajęciach, a nauczyciel dogląda tych działań - mówi Krzysztof Stec nauczyciel IV LO.

zdjecie

Ponadto nowych doświadczeń nabywali dyrektorzy powiatowych szkół biorąc udział w projekcie „Manager Oświaty – zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego”.

Powiat Ostrowski już przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów unijnych. Cztery powiatowe szkoły (ZSE, ZST-E CKU i ZSU) otrzymały informację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację kolejnych 4 projektów mobilności, tym razem w ramach nowego programu UE - Erasmus+. W międzynarodowych stażach oraz szkoleniach finansowanych w ramach programu Erasmus+ w roku 2015 uczestniczyć będzie w sumie 225 osób: 184 uczniów, 31 nauczycieli i 10 przedsiębiorców. Partnerami projektów będą placówki z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, a ich wartość pozyskanego finansowania (100%) wyniesie 1.570.648,00 PLN.

Odwiedzin: 499